ΕΛΠΕ: Σε 10 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη α΄εξαμήνου 2021

26/08/2021, 19:12
ΕΛΠΕ: Σε 10 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη α΄εξαμήνου 2021

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Β’ Τριμήνου και Α’ Εξαμήνου 2021, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να σημειώνουν αύξηση κατά 26% στα €79 εκατ. και τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη στα €10 εκατ..

Βελτίωση εμφανίζουν τα αποτελέσματα και σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς η σταδιακή ανάκαμψη στην αγορά οδηγεί σε οριακά καλύτερο διεθνές περιβάλλον
Η αύξηση στη λειτουργική κερδοφορία, προήλθε κυρίως από το ιστορικά υψηλό αποτέλεσμα του κλάδου Πετροχημικών, όπου η μειωμένη παγκόσμια διαθεσιμότητα πολυπροπυλενίου οδήγησε σε ιδιαίτερα υψηλά διεθνή περιθώρια.

Βελτίωση επιδόσεων σημείωσαν και εταιρίες Λιανικής Εμπορίας, καθώς η αγορά επίγειων καυσίμων κίνησης άρχισε να ανακάμπτει με τη σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού στις μετακινήσεις.

Ο κλάδος Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας διατήρησε θετικές λειτουργικές επιδόσεις σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο εξαγωγών στην ιστορία του, με το 67% των προϊόντων πετρελαιοειδών να κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού.
Τα παραπάνω κάλυψαν μερικώς την αρνητική επίπτωση από τις αλλαγές στην τιμολόγηση των αργών πετρελαίων στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς και την έκτακτη συντήρηση που απαιτήθηκε στη μονάδα flexicoker στην Ελευσίνα, λόγω των προβλημάτων που προκλήθηκαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης τον περασμένο Φεβρουάριο.

Επιπλέον, αύξηση σημειώνεται στο κόστος λειτουργίας, λόγω των υψηλότερων τιμών δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων CO2, αλλά και του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.
Σημαντική ήταν η συνεισφορά της ELPEDISON, καθώς και των εταιρειών ΔΕΠΑ Εμπορίας και Υποδομών. Η θετική πορεία τους, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την εκμετάλλευση εμπορικών ευκαιριών στο φυσικό αέριο.

Η ανάκαμψη των διεθνών τιμών πετρελαίου για ένα ακόμα τρίμηνο, είχε θετικό αντίκτυπο στην αποτίμηση αποθεμάτων και στα δημοσιευμένα αποτελέσματα.

Τα Δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΠ Κέρδη EBITDA ανήλθαν στα €133 εκατ., ενώ τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα €54 εκατ., με αντίστοιχα του Α’ Εξαμήνου στα €206 εκατ..
Σημειώνεται ότι, η μέθοδος λογιστικής απεικόνισης των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 που επιβάλλεται από τα ΔΠΧΠ (IFRS), δεν προβλέπει τον επιμερισμό της πρόβλεψης ανά τρίμηνο, προκαλώντας μια προσωρινή ανισοκατανομή και μεταφορά του κόστους από τα πρώτα τρίμηνα του έτους στο τελευταίο.

Η επίπτωση αυτή προσαρμόζεται για σκοπούς Συγκρίσιμων αποτελεσμάτων ώστε να αποδεται πιο αντιπροσωπευτικά η επίδοση της εταιρείας ανά τρίμηνο.

Κύριες στρατηγικές εξελίξεις

Εντός του Β’ Τριμήνου, εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ οι αλλαγές στο καταστατικό της Εταιρείας και εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με 4 ανεξάρτητα μέλη, με βάση τη νέα πολιτική καταλληλόλητας, ενώ εντός του Γ’ Τριμήνου ολοκληρώθηκε η ευθυγράμμιση με τον νέο νόμο 4706/2020. Οι παραπάνω εξελίξεις αναβαθμίζουν ουσιαστικά το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας και του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Στις 29 Ιουλίου 2021, το Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εκκίνησε τη διαδικασία προσαρμογής της εταιρικής δομής του Ομίλου, με απόσχιση των δραστηριοτήτων Διύλισης και Πετροχημικών και λειτουργία μιας εταιρείας συμμετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στους επόμενους μήνες, μετά τη λήψη και των σχετικών εγκρίσεων. Η δομή αυτή, θα επιτρέψει καλύτερη υλοποίηση της στρατηγικής, καθώς και της ανάπτυξης σε άλλες δραστηριότητες καθαρής ενέργειας.

Αναφορικά με το Φ/Β πάρκο 204 MW στην Κοζάνη, οι εργασίες συνεχίζονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και έχει ήδη ολοκληρωθεί σχεδόν το 65% της κατασκευής του έργου, απορροφώντας το 45% των επενδύσεων του Ομίλου για το Β’ Τρίμηνο, με στόχο τη λειτουργία του εντός του Α’ Τριμήνου 2022.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών (65% ΤΑΙΠΕΔ – 35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ), στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει ως από κοινού πωλητής με το ΤΑΙΠΕΔ, έχουν κατατεθεί δεσμευτικές προσφορές από δυο επενδυτικά σχήματα (EP Investment Partners και Italgas) και η αξιολόγηση των προσφορών βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκτιμάται ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα και ο προτιμητέος επενδυτής θα αναδειχθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Στον κλάδο Έρευνας & Παραγωγής υδρογονανθράκων, ο Όμιλος κοινοποίησε στην ΕΔΕΥ την πρόθεσή του να μην προχωρήσει σε περαιτέρω ερευνητικές εργασίες στις χερσαίες παραχωρήσεις «Άρτας-Πρέβεζα» και «ΒΔ Πελοπόννησος» ενώ αξιολογεί και εστιάζει σε περιοχές με υψηλότερες προοπτικές σε συνδυασμό και με τη συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους σε κάθε κοινοπραξία.

Επιπλέον, εντός του Β’ Τριμήνου, ανακοινώθηκε η σύναψη συμφωνίας για τη διακίνηση προϊόντων υγραερίου στην Κυπριακή αγορά, μέσω της συμμετοχής του Ομίλου στη VLPG Plant, που κατασκευάζει νέα εγκατάσταση υγραερίου στην περιοχή Βασιλικό.
Επίσης, σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί σε έργα αναβάθμισης και επέκτασης των δικτύων πρατηρίων του εξωτερικού, που λαμβάνοντας υπόψη και την επίπτωση της κρίσης, έχει οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση των επιδόσεων του Ομίλου στο εξωτερικό.