Epsilon Net: Αύξηση αποτελεσμάτων το α' εξάμηνο

21/09/2021, 11:59
Epsilon Net: Αύξηση αποτελεσμάτων το α' εξάμηνο

Ενισχυμένα για το α' εξάμηνο του 2021 καταγράφονται τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου εταιριών Epsilon Net με τον ο κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 17,82 εκατ. ευρώ έναντι 8,44 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 111%.

Παράλληλα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 6,19 εκατ. ευρώ από 1,82 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 238%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 4,97 εκατ. ευρώ από 982.000 ευρώ, αυξημένα κατά 406%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα υψηλά ποσοστά ανόδου των οικονομικών μεγεθών απεικονίζουν, τόσο τη συνεχιζόμενη δυναμική στην οργανική ανάπτυξη, όσο και την παράλληλη σημαντική συνεισφορά των εξαγορών των τελευταίων 12 μηνών.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στα αποτελέσματα αυτά έχει ενοποιηθεί πλήρως η Data Communication, ενώ η Technolife ενοποιείται μόνο για περίοδο περίπου ενός μήνα (ολοκλήρωση εξαγοράς 07/06/2021).

Η ενοποίηση της Singular Logic έγινε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Περαιτέρω, όσον αφορά την συμμετοχή της συγκεκριμένης εξαγοράς και τη θετική επίδρασή της στα στοιχεία του Ομίλου, να σημειώσουμε ότι στη περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2021, ενοποιούνται τα αποτελέσματα της νεοϊδρυθείσας Epsilon SingularLogic, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνεται σημαντικό τμήμα των εσόδων της δραστηριότητας των έργων ιδιοπαραγώμενου λογισμικού στον ιδιωτικό τομέα, καθώς η διαδικασία της διάσπασης και εισφοράς του αντίστοιχου κλάδου στην από την Singular Logic στην Epsilon SingularLogic ολοκληρώθηκε στις 14/07/2021.

Σημειώνεται ότι παρά τις σημαντικές εξαγορές, η ρευστότητα της εταιρίας κινείται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά και συνεχώς αυξανόμενα επίπεδα, διασφαλίζοντας το στόχο της διοίκησης για την απρόσκοπτη εκτέλεση των επόμενων στρατηγικών κινήσεων επέκτασης (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 18,963 εκατ. ευρώ, αρνητικός καθαρός δανεισμός), ενώ το συγκεκριμένο εξάμηνο οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 5,141 εκατ. ευρώ).

Περαιτέρω κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ενισχύθηκαν ιδιαίτερα και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου.

Ο Μίχος Ιωάννης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της EPSILONNET, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: "Το 2021 αποτελεί για τον Όμιλο μας, μια δημιουργική χρονιά με έντονους αναπτυξιακούς ρυθμούς, μια χρονιά ορόσημο με κυρίαρχο, πρωταγωνιστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ιδιωτικού Τομέα.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί ολοκληρώσαμε με εξαιρετικό τρόπο την λειτουργική ενσωμάτωση όλων των δραστηριοτήτων, του προσωπικού και των στελεχών που προήλθαν από τις νέες θυγατρικές οι οποίες εντάχθηκαν στο δυναμικό μας τους τελευταίους 10 μήνες.

Ο όμιλος είναι στη πιο ώριμη στιγμή του, σε σχέση με την εμπειρία και τεχνογνωσία των ανθρώπων μας, σε επίπεδο τεχνολογικών επιλογών με τις διαρκείς επενδύσεις και σε σχέση με τη συνεχώς αυξανόμενη δυναμική του για τη συνέχεια.

Όλοι εμείς στον όμιλο εταιριών Epsilon Net ζούμε μια δημιουργική άνοιξη και με οδηγό την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, το εταιρικό όραμα και την προσήλωση στους πελάτες μας, δημιουργούμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα. Κεντρικός μας στόχος είναι να παράγουμε καθημερινά αξία για τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας.

Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και μεράκι την εξέλιξη των προϊόντων μας, με συνεχείς επενδύσεις σε web και cloud τεχνολογίες, προσήλωση στη καινοτομία και στόχο την αυξημένη λειτουργικότητα των συστημάτων μας. Παράλληλα σχεδιάζουμε την επόμενη ημέρα ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της αγοράς, δημιουργώντας με συνεργασίες και συνέργειες, την εποχή του "all in one solution" δίνοντας σημαντική προστιθέμενη αξία στη καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας σε όλη την Ελλάδα , το προσωπικό και όλα τα στελέχη του Ομίλου μας για την καθημερινή τους προσπάθεια και συνεισφορά. Τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου μας επιβραβεύουν δίνοντας μας παράλληλα τη δύναμη και ευθύνη, ως ο μεγαλύτερος όμιλος λογισμικού για επιχειρήσεις στην Ελλάδα, να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία".