Ελτον: Αύξηση ενοποιημένων πωλήσεων κατά 8,11%

23/09/2021, 11:08
Ελτον: Αύξηση ενοποιημένων πωλήσεων κατά 8,11%

Σε 70,74 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας κλάδου χημικών, ΕΛΤΟΝ, το πρώτο εξάμηνο του 2021 από 65,43 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,11%, όπως ανακοινώθηκε.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 45,11 εκατ. ευρώ από 41,41 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 8,95%.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 12,49 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 έναντι 10,62 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17,56%,ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 7,70 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 έναντι 6,41 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20,10%.

Το μικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου βρίσκεται στο 17,65% (έναντι 16,24% του πρώτου εξαμήνου του 2020) και της Εταιρείας στο 17,07% (έναντι 15,49% του πρώτου εξαμήνου του 2020).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα 5,69 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 22,43% έναντι των 4,65 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2020. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και βρίσκονται στο 8,05% από 7,11% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Αύξηση κατά 25,01% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής εταιρείας που διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2021 σε 3,79 εκατ. ευρώ έναντι 3,03 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και βρίσκονται στο 8,40% από 7,32% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του ομίλου ΕΛΤΟΝ ανήλθαν σε 4,96 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 31,73% έναντι των 3,77 εκατ. ευρώ του πρώτου εξάμηνου 2020. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και είναι 7,02% από 5,76% της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της μητρικής ανήλθαν σε 3,39 εκατ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 31,61% από τα 2,57 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και είναι 7,51% από 6,22% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 4,64 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 50,56% έναντι των 3,08 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν σημειώσει αύξηση και είναι 6,56% από 4,71% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής Εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 3,23 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 41% έναντι των 2,29 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων είναι 7,16% από 5,54% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 3,66 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 53,11% έναντι των 2,39 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και είναι 5,18% από 3,66% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής παρουσίασαν αύξηση 44,46% και διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε 2,51 εκατ. ευρώ έναντι 1,74 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων είναι 5,56% από 4,19% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.