ΟΛΠ: Αύξηση της συμμετοχής της Cosco στο 67% - Στο 7% η συμμετοχή του Δημοσίου

07/10/2021, 18:20
ΟΛΠ: Αύξηση της συμμετοχής της Cosco στο 67% - Στο 7% η συμμετοχή του Δημοσίου

Σε 67% από 51% ανέρχεται η συμμετοχή της Cosco στον ΟΛΠ, μετά από εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση από το ΤΑΙΠΕΔ ποσοστού 16% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετικά ανακοίνωση:

Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (περαιτέρω, «ΟΛΠ Α.Ε.»), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, ανακοινώνει τη γνωστοποίηση που έλαβε από τον μέτοχό της COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited, ως εξής:

– Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited.

– Επωνυμία του μετόχου: COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited.

Ως αποτέλεσμα εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που έλαβε χώρα στις 06/10/2021, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited στην ΟΛΠ Α.Ε. ανήλθε από 51% σε 67%.

Με την ως άνω εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited απέκτησε από το ΤΑΙΠΕΔ ένα επιπλέον 16% των μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε.

Η παραπάνω συναλλαγή έλαβε χώρα δυνάμει της Τροποποιημένης Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε. μεταξύ της COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited ως Αγοραστή και του ΤΑΙΠΕΔ ως Πωλητή, σε συνέχεια κύρωσης της Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε. (Νόμος 4838/2021, ΦΕΚ 180Α/01.10.2021).

Η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited ελέγχεται κατά 100% από την China Shipping Group Co. Ltd, η οποία ελέγχεται κατά 100% από τη China COSCO Shipping Corporation Limited. Ως συνέπεια της συναλλαγής, η China COSCO Shipping Corporation Limited ελέγχει έμμεσα το 67% των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΛΠ Α.Ε.

Στο 7,13% το ποσοστό του ΤΑΙΠΕΔ

Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (περαιτέρω, «ΟΛΠ Α.Ε.»), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, ανακοινώνει τη γνωστοποίηση που έλαβε από το Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Οικονομικών/Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής/Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, ως εξής:

– Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

– Επωνυμία του μετόχου: ΤΑΙΠΕΔ A. E.

Ως αποτέλεσμα εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που έλαβε χώρα στις 06/10/2021, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφων που κατέχει η εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. στην ΟΛΠ Α.Ε. κατήλθε από 23,1378% σε 7,1378%.

Το σύνολο (100%) των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ κατέχεται από την ΕΕΣΥΠ Α.Ε., η οποία με τη σειρά της ελέγχεται κατά 100% από το Ε.Δ. Η μεταβολή του έμμεσου ποσοστού συμμετοχής του Ε.Δ. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ Α.Ε. οφείλεται στη μεταβίβαση από το ΤΑΙΠΕΔ 4.000.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (ποσοστό 16%) στην COSCO SHIPPING HK. Η μεταβίβαση γίνεται με την τροποποιητική σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών σε συνέχεια κυρωθείσας Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης (Νόμος 4838/1-10-2021 ΦΕΚ 180 Α’).