ΟΤΕ: Ο Rodrigo Francisco Diehl νέο μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ

15/10/2021, 19:08
ΟΤΕ: Ο Rodrigo Francisco Diehl νέο μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ

O ΟΤΕ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, όρισε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του τον κ. Rodrigo Francisco Diehl, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Michael Wilkens, και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2024.

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ως εξής:

  • Mιχαήλ Τσαμάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
  • Eelco Blok, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος
  • Catherine De Dorlodot, Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος
  • Rodrigo Francisco Diehl, Μη εκτελεστικό μέλος
  • Δρ. Robert Hauber, Μη εκτελεστικό μέλος
  • Kyra Orth, Μη εκτελεστικό μέλος
  • Yvette M. Dominique Leroy, Μη εκτελεστικό μέλος
  • Δημήτριος Γεωργούτσος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
  • κ. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος, Μη Εκτελεστικό μέλος
  • Χαράλαμπος Μαζαράκης, Εκτελεστικό μέλος