Ελλάκτωρ: Ανυπόστατες οι φήμες για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

05/11/2021, 17:33
Ελλάκτωρ: Ανυπόστατες οι φήμες για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Σε συνέχεια αλλεπάλληλων και συντονισμένων δημοσιευμάτων από συγκεκριμένη μερίδα του Τύπου, που περιέχουν παντελώς ανυπόστατες φήμες, στοχοποιώντας την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (“Εταιρεία”) και απειλώντας τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία, προς αποκατάσταση της αλήθειας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα παρακάτω θέματα.

(α) Οι αναφορές σε δήθεν νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αποτελούν ανυπόστατες φήμες και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει αποφασισθεί και δεν επίκειται η λήψη απόφασης για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της και συνεπώς διαψεύδει τα αναφερόμενα περί Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με τη συμμετοχή συγκεκριμένων επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει πάντα τις βέλτιστες επιχειρηματικές κινήσεις με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία και το συμφέρον της Εταιρείας και θα ενημερώσει σχετικώς το Επενδυτικό κοινό εφόσον προκύψει λόγος σύμφωνα με το νόμο.

(β) Με την από 22.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, οι έκτακτες Αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου της, δηλαδή αυξήσεις μέχρι το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που χορήγησε την εξουσία αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο, δύνανται να υλοποιηθούν πλέον απευθείας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, συναίνεσης ή διαπραγμάτευσης με οποιονδήποτε μέτοχο, κατά συνέπεια ούτε με τους μετόχους Greenhill Investments Limited (“Greenhill”) και Kiloman Holdings Limited (“Kiloman”), οι οποίοι δρουν συντονισμένα, με ποσοστό συμμετοχής, βάσει των από 15.10.2021 και 19.10.2021 δηλώσεών τους, που ανέρχεται σε 29,78%. Άξιο λόγου όμως είναι ότι στο εν λόγω δημοσίευμα γίνεται αναφορά σε ποσοστό συμμετοχής 31,2%, ήτοι 1,42% επιπλέον του δημοσιοποιημένου ποσοστού.

(γ) Σε ό,τι αφορά στην επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 120,5 εκατ. ευρώ, η Εταιρεία στο πρόσφατο Ενημερωτικό Δελτίο και συγκεκριμένα στην ενότητα 4.1.3 «Δήλωση για την Επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης» έχει δηλώσει: «Αναφορικά με την επάρκεια κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου, η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι κατά την άποψή της, το κεφάλαιο κίνησης επαρκεί για τη χρηματοδότηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων του Ομίλου για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου». Η ανωτέρω δήλωση ισχύει ως έχει αναφερθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο. Στο πλαίσιο αξιολόγησης της δομής του ισολογισμού της, η Εταιρεία, σε τακτή χρονική βάση, αξιολογεί και επανεκτιμά όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές βελτίωσης της Κεφαλαιακής της δομής με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησης αναπτυξιακών ενεργειών, νέων επενδύσεων και δραστηριοτήτων, αποπληρωμής δανείων κ.ο.κ.

(δ) Η Διοίκηση της Εταιρείας λειτουργεί βάσει επιχειρησιακού σχεδιασμού προσηλωμένου στην αναδιάρθρωση και εξυγίανση της Εταιρείας με απώτερο στόχο την επανάκτηση της ανταγωνιστικής της δυναμικής και της στρατηγικής της θέσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Τομέας Κατασκευής επικεντρώνεται στρατηγικά στις αγορές της Ελλάδας και της Ρουμανίας και επιλεκτικά στο Κατάρ (Διαχείριση Εγκαταστάσεων – Facility Management), στοχεύοντας, σταδιακά, στην πλήρη απεμπλοκή από ζημιογόνες δραστηριότητες.

(ε) Ακολουθώντας μια πειθαρχημένη πολιτική, ο κατασκευαστικός βραχίονας της Εταιρείας συμμετέχει, κατά την απόλυτη κρίση της Διοίκησης, σε διαγωνισμούς σύμφωνα με τα εσωτερικά κριτήρια κερδοφορίας που έχει θέσει. Ως εκ τούτου, η Διοίκηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα συμμετέχει σε έργα που κρίνει τόσο σε επιχειρησιακό όσο και οικονομικό επίπεδο ότι πρέπει να διεκδικήσει, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης συγκεκριμένων τεχνικοοικονομικών κριτηρίων.

(στ) Ως προς τις αναφορές σε δήθεν δυσκολία εξασφάλισης τραπεζικής χρηματοδότησης και έκδοσης εγγυητικών επιστολών, η Εταιρεία ενημερώνει ότι, κατόπιν της επιτυχούς υλοποίησης της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 120,5 εκατ. ευρώ, στις αρχές Αυγούστου 2021, δεν έχει προκύψει κανένα ζήτημα απόρριψης αιτήματος χρηματοδότησης από τραπεζικό οργανισμό σε ολόκληρο τον Όμιλο! Πέραν των ανωτέρω, η Εταιρεία επισημαίνει ότι οι Επιχειρηματικοί Τομείς του Ομίλου, διατηρούν άριστη συνεργασία με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού, παραμένοντας σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους, για τη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων τους. Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και θυγατρικών, εξυπηρετούνται απρόσκοπτα και ανελλιπώς κατά κεφάλαιο και τόκους. Συγκεκριμένα, στο σκέλος της έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών, παρατηρείται σταδιακή αποκατάσταση της, διαρραγείσης από ενέργειες της προηγούμενης Διοίκησης, εμπιστοσύνης του τραπεζικού συστήματος.

  • Υπενθυμίζεται ότι κατά το χρόνο ανάληψης καθηκόντων από την παρούσα Διοίκηση, υπήρχαν 5,4 εκατ. ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές από προμήθειες εγγυητικών επιστολών του Κλάδου Κατασκευής.
  • Η Διοίκηση της Εταιρείας διατηρεί πλέον συστηματικό δίαυλο επικοινωνίας με τις Διοικήσεις των τραπεζών, με σκοπό τη συνεχή, συστηματική και διαφανή ενημέρωση για την πορεία των εργασιών.
  • Έχει ανατεθεί σε ανεξάρτητο συμβουλευτικό οίκο η προετοιμασία ενδελεχούς επιχειρηματικού σχεδίου για τα επόμενα 3 έτη. Αξίζει να αναφερθεί ότι, όπως προκύπτει και από τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, όλοι οι υπόλοιποι Επιχειρηματικοί Τομείς του Ομίλου (Παραχωρήσεις – Περιβάλλον – ΑΠΕ – Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας) αναπτύσσονται με υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας, διαθέτουν επάρκεια ρευστότητας και είναι σε διαρκή αναζήτηση ευκαιριών για την περαιτέρω κερδοφόρο ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. (

ζ) Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη σύμφωνα με:

  • την από 27.01.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (μετ’ αναβολή της από 07.01.2021 συνεδρίασης), στο πλαίσιο της οποίας το Σώμα των Μετόχων εξέλεξε τους Γεώργιο Μυλωνογιάννη, Αριστείδη Ξενόφο, Δημήτριο Κονδύλη, Αθηνά Χατζηπέτρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Κωσταντίνο Τούμπουρο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, όπως συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την ίδια ημεροχρονολογία, 
  • την από 21.05.2021 απόφαση του ΔΣ περί ανασυγκρότησης αυτού σε Σώμα κατόπιν της εκλογής του κ. Ευθύμιου Μπουλούτα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Κονδύλη και
  • την από 22.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στο πλαίσιο της οποίας εξελέγησαν δύο επιπλέον νέα μέλη και συγκεκριμένα η κα. Ιωάννα Δρέττα και η κα. Ευγενία Λειβαδάρου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό), όπως αυτό περαιτέρω επανασυγκροτήθηκε σε Σώμα, κατά την συνεδρίασή του την ίδια ημεροχρονολογία.

Επιβεβαιώνουμε ότι όλα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρονται ανωτέρω, πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του αρ. 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την ημερομηνία εκλογής τους και μέχρι σήμερα. Συναφώς επιβεβαιώνουμε ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, καθώς τα μέλη της, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 Ν. 3016/2012, την ημερομηνία εκλογής τους και μέχρι σήμερα.

(η) Ως προς το ζήτημα της διαχείρισης ενδεχόμενων καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με το εκάστοτε εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο και επιπρόσθετα έχει δρομολογηθεί προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. εντός Νοεμβρίου 2021, πρόταση πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων ως Παράρτημα του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, που περιλαμβάνει ολοκληρωμένο σύστημα διαδικασιών πρόληψης και αντιμετώπισης ενδεχόμενων καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μετά την έγκρισή του, το κείμενο της πολιτικής θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.

(θ) Στο σημείο αυτό η Εταιρεία θα ήθελε να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι από τις 26 Ιανουαρίου του 2021, η Εταιρεία έχει δεχθεί από τους μετόχους Greenhill και Kiloman, τουλάχιστον είκοσι (20) εξώδικα καθώς και τέσσερις (4) αγωγές με ισάριθμα αιτήματα ασφαλιστικών μέτρων, συνοδευόμενα με αντίστοιχα αιτήματα προσωρινής διαταγής τα οποία έχουν στο σύνολό τους απορριφθεί από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια. Πρόκειται για μία απέλπιδα προσπάθεια αποδυνάμωσης και αποπροσανατολισμού της σημερινής Διοίκησης από το βασικό της στόχο που δεν είναι άλλος από την επιχειρησιακή εξυγίανση και ανάκαμψη της Εταιρείας από την αποδεδειγμένη κακοδιαχείριση της προηγούμενης Διοίκησης, εναντίον της οποίας εκκρεμούν και σχετικές νομικές προσφυγές.

Υπενθυμίζουμε χαρακτηριστικά ότι και τελευταίο αίτημα του μετόχου Greenhill κατά της Εταιρείας για την αναστολή της ισχύος των αποφάσεων της από 22 Ιουνίου 2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, απορρίφθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ακολουθώντας και την προηγούμενη απόρριψη στις 4 Αυγούστου 2021 της αίτησης προσωρινής διαταγής για το ίδιο θέμα. Επισημαίνεται ότι είναι η τέταρτη φορά που νομικές ενέργειες εναντίον αποφάσεων της Διοίκησης της Εταιρείας από τον συγκεκριμένο μέτοχο απορρίπτονται από Ελληνικά Δικαστήρια.

Ένας Όμιλος δεν διοικείται με φήμες και δημοσιεύματα αλλά με επιχειρησιακή στρατηγική, προσήλωση στο στόχο και έργα. Είναι σαφές ότι τα πολυάριθμα παραπλανητικά δημοσιεύματα, καταδεικνύουν μία εμμονική προσπάθεια με απώτερο στόχο τη δυσφήμιση των Μετόχων του Ομίλου και των μελών της Διοίκησης, την υπονόμευση και την αμφισβήτηση του έργου της, τη δημιουργία εσωτερικών ασταθειών και συγκρούσεων καθώς και την παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού και της κοινής γνώμης.

Σε όλα τα παραπάνω η Διοίκηση του Ομίλου θα συνεχίσει να απαντά με έργα ακολουθώντας διαφανείς διαδικασίες σε πλήρη εναρμόνιση με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και πάντα με γνώμονα τη δημιουργία μετοχικής αξίας. Θα παραμείνει δε εκτός του συγκρουσιακού αυτού πλαισίου έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρμόδιες αρχές και φορείς ότι θα κρίνουν και θα αναζητήσουν ευθύνες βάσει ουσιαστικών στοιχείων και πράξεων και όχι βάσει φημών και δηλώσεων ώστε να αποκαλυφθεί το πλέγμα αδιαφάνειας και οι πραγματικοί στόχοι της Greenhill και των στενών συνεργατών της. Ωστόσο, η Εταιρεία δηλώνει ότι θα προασπίζει σε κάθε περίπτωση τα συμφέροντά της, καθώς και τα συμφέροντα των μετόχων και των εργαζομένων της, με κάθε νόμιμο τρόπο, εφόσον αυτά θίγονται.

Οι μέρες και οι πρακτικές της Διοίκησης της περιόδου 2018 – 2020, που είναι και η πραγματικά υπαίτιος του αδιεξόδου, της δραματικής συρρίκνωσης της Εταιρείας και του αποκλεισμού της από τον Τραπεζικό Δανεισμό, που απείλησαν τις θέσεις 7.500 εργαζομένων έχουν παρέλθει. Τα στελέχη που οδήγησαν την Εταιρεία από κύκλο εργασιών 1,857 εκατ. ευρώ το 2018 σε 892 εκατ. ευρώ το 2020, ήτοι πτώση άνω του 50%, και ιδιαίτερα τον κλάδο κατασκευής ΑΚΤΩΡ από 1,483 εκατ. ευρώ το 2018 σε 499 εκατ. ευρώ το 2020, ήτοι πτώση 66%, διαρρέουν κατηγορίες για δήθεν συρρίκνωση του Ομίλου τη στιγμή που επιχειρείται σταθεροποίηση των πωλήσεων και σημαντική αύξηση των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA).

Οι κ.κ. Δ. Μπάκος, Ι. Καϋμενάκης και Α. Εξάρχου (Greenhill και Kiloman) έχουν επιλέξει μία επιθετική στρατηγική και έναν ασυνάρτητο τακτικισμό μέσω δημοσιευμάτων, καταγγελιών και ένδικων βοηθημάτων για να ικανοποιήσουν ατομικά συμφέροντα και πληγωμένους εγωισμούς, αδιαφορώντας πλήρως για το εταιρικό συμφέρον και τον αντίκτυπο των ενεργειών τους στους εργαζομένους και τους μετόχους του Ομίλου. Οι πρακτικές αυτές δεν πρόκειται να αποσυντονίσουν ή να αποπροσανατολίσουν τη νέα Διοίκηση της Εταιρείας από το όραμα της δημιουργίας ενός νέου, σύγχρονου, ανταγωνιστικού και σταθερά αναπτυσσόμενου Ομίλου.