Αλουμύλ: Αύξηση 25,3% στον τζίρο και 86,8% στα κέρδη για το εννεάμηνο

19/11/2021, 19:04
Αλουμύλ: Αύξηση 25,3% στον τζίρο και 86,8% στα κέρδη για το εννεάμηνο

Σε συνέχεια της από 09/11/2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες εταιρίες, η ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τη διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά το γ’ τρίμηνο και το εννεάμηνο της χρήσης 2021, συγκριτικά με τις αντίστοιχες περιόδους του προηγούμενου έτους.

Ομιλος

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021, κατέγραψε αύξηση 25,3% και διαμορφώθηκε στα €79,6 εκατ. έναντι €63,5 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασε αύξηση 26,1% και διαμορφώθηκε στα €220,1 εκατ. έναντι €174,5 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα €15,2 εκατ. έναντι €8,1 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, αυξημένα κατά 86,8%, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασαν αύξηση 103,8% και διαμορφώθηκαν στα €34,8 εκατ. έναντι €17,1 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα €12,5 εκατ. έναντι €5,8 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 και αυξήθηκαν κατά 115,6%, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασαν αύξηση 176,9% και διαμορφώθηκαν στα €26,6 εκατ. έναντι €9,6 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.

Εταιρία

Ο κύκλος εργασιών του Μητρικής εταιρίας κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021, κατέγραψε αύξηση 26,7% και διαμορφώθηκε στα €50,6 εκατ. έναντι €40,0 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασε αύξηση 24,5% και διαμορφώθηκε στα €141,0 εκατ. έναντι €113,3 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα €8,1 εκατ. έναντι €3,8 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, αυξημένα κατά 111,1%, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασαν αύξηση 207,7% και διαμορφώθηκαν στα €17,5 εκατ. έναντι €5,7 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα €6,7 εκατ. έναντι €2,5 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, αυξημένα κατά 170,2%, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασαν αύξηση 592,5% και διαμορφώθηκαν στα €13,4 εκατ. έναντι €1,9 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.

Παράλληλα, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 δεν προέκυψαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση και την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και της Μητρικής.

Αναφορικά δε με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, η Διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Μητρικής θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία και κατά το τέταρτο τρίμηνο της χρήσης 2021.

Τέλος, δεδομένου ότι η τρέχουσα κατάσταση στην παγκόσμια αγορά χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, οποιαδήποτε εκτίμηση αναφορικά με την επίδραση είτε της πανδημίας είτε της ενεργειακής κρίσης στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας είναι επισφαλής. Εν τούτοις, η Διοίκηση παραμένει αισιόδοξη για την εξαιρετική εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Μητρικής για τη χρήση 2021 στο σύνολό της, διατηρεί όμως επιφυλάξεις σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει ενδεχόμενη επιδείνωση είτε της πανδημίας είτε της ενεργειακής κρίσης.