ΕΛΓΕΚΑ: Αυξημένα τα μεγέθη του ομίλου το γ' τρίμηνο

30/11/2021, 10:37
ΕΛΓΕΚΑ: Αυξημένα τα μεγέθη του ομίλου το γ' τρίμηνο

Στο ποσό των 137,9 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ στο εννεάμηνο του 2021, έναντι 138,4 εκατ. ευρώ της συγκρίσιμης περιόδου (οριακή μείωση κατά 0,4%) ενώ για το γ' τρίμηνο διαμορφώθηκε σε 47,5 εκατ. ευρώ, έναντι 46,2 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 2,8%).

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε 4,5 εκατ. ευρώ, έναντι 3,7 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 21,2%), ενώ για το γ' τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 1,0 εκατ. ευρώ, έναντι 0,5 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 84,0%).

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 10,5 εκατ. ευρώ έναντι 9,5 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 10,8%) ενώ για το γ' τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 3,0 εκατ. ευρώ έναντι 2,4 εκατ. ευρώ στη συγκρίσιμη περίοδο (αύξηση κατά 23,7%).

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) διαμορφώθηκαν σε 6,9 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο έναντι 6,3 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 10,6%) ενώ για το γ' τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ στη συγκρίσιμη περίοδο (αύξηση κατά 34,0%).

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τον Ιούλιο του 2021, σε συνδυασμό με την επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων για την περίοδο του εννεαμήνου 2021, συνετέλεσαν στην περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου, με τα ίδια κεφάλαια να διαμορφώνονται την 30.09.2021 στο ύψος των 9,869 εκατ. ευρώ έναντι 7,083 εκατ. ευρώ την 30.06.2021.

Αναφορικά με τη δανειακή θέση του Ομίλου, δεν έχει υπάρξει κάποια σημαντική μεταβολή το γ΄ τρίμηνο του 2021, καθώς ο δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 30.09.2021 στο ύψος των 85,488 εκατ. ευρώ έναντι 85,937 εκατ. ευρώ. στις 30.06.2021.