Ελλάκτωρ: Επέστρεψε στην κερδοφορία μετά από έξι αρνητικά τρίμηνα

30/11/2021, 19:14
Ελλάκτωρ: Επέστρεψε στην κερδοφορία μετά από έξι αρνητικά τρίμηνα

Σε κερδοφορία επανήλθε  ο Όμιλος Ελλάκτωρ κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021, μετά από 6 τρίμηνα αρνητικών αποτελεσμάτων, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά και για το σύνολο του 9μήνου του 2021.

Παράλληλα όπως επισημαίνεται, σημαντική ήταν και η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, με τα EBITDA να καταγράφουν αύξηση 25% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2020.

Αναλυτικότερα οι επιδόσεις της Ελλάκτωρ έχουν ως εξής:

 • Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου κατά το 9Μ 2021 ανήλθε σε €638 εκατ., οριακά μειωμένος κατά 4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 (€667 εκατ.). Στο Γ΄ τρίμηνο του 2021, ο Κύκλος Εργασιών σημείωσε αύξηση 7%, στα €244 εκατ. από €229 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
 • Τα αποτελέσματα προ φόρων στο Γ’ τρίμηνο 2021 ήταν κέρδη €8 εκατ., μετά από 6 τρίμηνα αρνητικών αποτελεσμάτων, έναντι ζημιών €3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
 • Ενίσχυση Λειτουργικής Κερδοφορίας, με συγκρίσιμα EBITDA €125 εκατ., ήτοι αύξηση 12% σε σχέση με το 9Μ 2020 (€111 εκατ.).
 • Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε €98,5 εκατ. έναντι €111 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα το προηγούμενο έτος.
 • Το συγκρίσιμο περιθώριο EBITDA στο 9Μ 2021 αλλά και στο Γ’ Τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκε σε 20% έναντι 17% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ το περιθώριο EBITDA συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης των €26 εκατ. διαμορφώθηκε σε 15%.

Το EBITDA του Ομίλου επηρεάστηκε θετικά από τη βελτίωση του κλάδου του Περιβάλλοντος (+€6 εκατ. έναντι του 9Μ ’20), των ΑΠΕ (+€2,7 εκατ. έναντι του 9Μ ‘20), των Παραχωρήσεων (+€0,9 εκατ. έναντι του 9Μ ‘20) ενώ αντίστοιχα επηρεάστηκε αρνητικά από την κάμψη των επιδόσεων του κλάδου της Κατασκευής (-€26,9 εκατ. έναντι του 9Μ ‘20).

Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 30.09.2021 σε €2,9 δισ. έναντι €2,8 δισ. στις 31.12.2020.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία ανήλθαν στις 30.09.2021 σε €455 εκατ. έναντι €406 εκατ. στις 31.12.2020.

Το σύνολο των δανείων, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €438 εκατ.), ανήλθε στις 30.09.2021 σε €1.056 εκατ. έναντι €1.082 εκατ. στις 31.12.2020.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €438 εκατ. και καταθέσεις €36 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €637 εκατ. στις 30.09.2021 έναντι €707 εκατ. στις 31.12.2020.

Τα Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους ανήλθαν σε €300 εκατ. έναντι €230 εκατ. στις 31.12.2020 καθώς τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα του 9Μ 2021 διαμορφώθηκαν σε ζημιά €50,5 εκατ. (έναντι ζημιάς €50,2 εκατ. το 9Μ του 2020) και συμπεριλαμβανομένης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού €120,5 εκατ.

Επίδοση ανά τομέα δραστηριότητας στο 9Μ 2021

 • Παραχωρήσεις

Τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε €166,1 εκατ. το 9Μ 2021, αυξημένα κατά 9,3% έναντι εσόδων €152 εκατ. το 9Μ 2020. Η αύξηση των εσόδων στο 9Μ 2021 οφείλεται στη σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας (Αττική Οδός +12% σε σχέση με το Γ’ τριμ. ‘20) μετά την άμβλυνση των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης που είχαν επιβληθεί από την κυβέρνηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων ανήλθε σε €100,4 εκατ. το 9Μ 2021 έναντι €99,6 εκατ. το 9Μ 2020 παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 0,9%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο 9Μ’ 21σε €31,9 εκατ. έναντι κερδών €31,5 εκατ. το 9Μ 2020 (+1,3%).

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ΑΠΕ κατά το 9Μ 2021 ανήλθε σε €72 εκατ. έναντι €68 εκατ. το 9Μ 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 5,8%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος.

Το EBITDA του κλάδου ΑΠΕ κατά το 9Μ 2021 ανήλθε σε €56,9 εκατ. έναντι €54,2 εκατ. το 9Μ 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 5% ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο 9Μ ‘21 σε €29,6 εκατ. έναντι €28,2 εκατ. το 9Μ 2020 (+5%).

 • Περιβάλλον

Τα έσοδα του Περιβάλλοντος διαμορφώθηκαν σε €83,6 εκατ. το 9M 2021, αυξημένα από τα €75,3 εκατ. το 9M 2020 κατά 10,9%.

Το EBITDA ανήλθε σε €15,4 εκατ. το 9M 2021 έναντι €9,5 εκατ. το 9M 2020 (+63%).

Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €11,5 εκατ. το 9M 2021 έναντι €5,4 εκατ. το 9M 2020 (+114,5%).

 • Κατασκευή

Το 9M 2021 ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε έσοδα €317,4 εκατ., μειωμένα κατά 15,2% (ή €57 εκατ.) έναντι εσόδων €374,5 εκατ. το 9M 2020, κυρίως λόγω μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας, καθώς ο Όμιλος έχει αποφασίσει να εστιάσει γεωγραφικά στην Ελλάδα και στη Ρουμανία.

Τα έσοδα του κλάδου για το Γ’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε €128 εκατ. έναντι €117,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αύξηση 8,7%.

 • Συγκρίσιμο EBITDA -€44 εκατ. το 9Μ ‘21

Το συγκρίσιμο EBITDA του κλάδου της Κατασκευής διαμορφώθηκε σε -€43,9 εκατ. το 9Μ 2021 έναντι -€43,2 εκατ. το 9Μ 2020, ενώ συμπεριλαμβανομένης της επιβάρυνσης ποσού €26,2 εκατ., συνεπεία αρνητικής έκβασης διαιτησίας για έργο στο Κατάρ, το EBITDA του κλάδου της Κατασκευής διαμορφώθηκε σε -€70,1 εκατ., έναντι -€43,2 εκατ. κατά το 9Μ 2020.

Το 9Μ 2021 οι ζημιές προ φόρων ήταν €85,3 εκατ. έναντι ζημιών €58,9 εκατ. το 9Μ 2020.

 • Ανεκτέλεστο

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 30.09.2021 σε €2 δισ. Το ανεκτέλεστο συμπεριλαμβάνει νέα έργα οι συμβάσεις των οποίων έχουν υπογραφεί ή αναμένεται να υπογραφούν.

 • Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων

Τα έσοδα του τομέα Ανάπτυξης Ακινήτων διαμορφώθηκαν στα €4,7 εκατ. το 9Μ 2021, έναντι €5,1 εκατ. το 9Μ 2020, μειωμένα κατά 8,5%, λόγω επίπτωσης του COVID-19.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €2,5 εκατ. το 9Μ 2021 έναντι €2,7 εκατ. το 9Μ 2020 (-8,4%).

Οι ζημιές προ φόρων ήταν €0,4 εκατ. το 9 Μ 2021 έναντι κερδών €0,1 εκατ. το 9Μ 2020.