ΕΥΔΑΠ: Σταθερότητα στην κερδοφορία και μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο

30/11/2021, 20:41
ΕΥΔΑΠ: Σταθερότητα στην κερδοφορία και μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο

Μείωση στα καθαρά κέρδη, τα οποία διαμορφώνονται στα 34,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζει η ΕΥΔΑΠ στο 9μηνο 2021.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, και σε συνέχεια σχετικής επιστολής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη και την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021.

Το εννεάμηνο του 2021 η ΕΥΔΑΠ παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4% (9,9 εκατ. ευρώ) στα 257,5 εκατ. ευρώ από 247,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα του 2020, ενώ η συνολική κατανάλωση παρουσίασε αύξηση 1,5%. Αναφορικά με το γ΄ τρίμηνο του 2021, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 13,6% σε 101,4 εκατ. ευρώ από 89,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της αύξησης της κατανάλωσης κατά 2,6%.

Το λειτουργικό κόστος προ αποσβέσεων διαμορφώνεται στα 182,8 εκατ. ευρώ από 172,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 6% (+10,3 εκατ. ευρώ). Αναφορικά με το γ’ τρίμηνο του 2021, τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 22% από 50,3 εκατ. ευρώ σε 61,4 εκατ. ευρώ. Η αύξηση του λειτουργικού κόστους οφείλεται στο σχηματισμό πρόβλεψης αδιύλιστου ύδατος η οποία ανήλθε στα 5,8 εκατ. ευρώ., στην αύξηση των αμοιβών και εξόδων προσωπικού λόγω των νέων προσλήψεων κατά 5,3 εκατ. ευρώ, στην ενίσχυση του ΕΣΥ μέσω αγοράς αξονικών τομογράφων αξίας 2 εκατ, ευρώ και την επιπλέον επιβάρυνση στο ηλεκτρικό ρεύμα ύψους 1,4 εκατ. ευρώ. Επίσης, αρνητικά επηρέασε το λειτουργικό κόστος η πρόβλεψη για τις επίδικες υποθέσεις που διαμορφώθηκε στα -1,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021 έναντι -3,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Η αύξηση του λειτουργικού κόστους σε συνδυασμό με την αντίστοιχη αύξηση του κύκλου εργασιών διατήρησε τους δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας σταθερούς. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA*) για το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα 76,1 εκατ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 30%. Στο γ΄ τρίμηνο του 2021 το EBITDA διαμορφώθηκε στα 40,7 εκατ. ευρώ έναντι 39,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 αυξημένο κατά 3,4%.

Επίσης, σταθερά διατηρήθηκαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT*) για το εννεάμηνο του 2021 τα οποία διαμορφώθηκαν στα 50 εκατ. ευρώ από 49,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020 και το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 19%. Όσον αφορά στο γ΄ τρίμηνο του 2021, το EBIT παρουσίασε αύξηση κατά 3,9%, στα 32,2 εκατ. ευρώ έναντι 31 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2020.

Κατά το εννεάμηνο του 2021 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 57,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 56,7 το 2020, αυξημένα κατά 1,9%.

Τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα 34,8 εκατ. ευρώ από 40 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,3%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 14% από 16% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο φόρος εισοδήματος αυξήθηκε κατά 27,8% λόγω της μείωσης της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που προέκυψε από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή σε 22% από 24%.

Το γ΄ τρίμηνο του 2021 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 33,8 εκατ. ευρώ από 32,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 3,7%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων σημείωσαν μικρή υποχώρηση κατά 2,8% (0,7 εκατ. ευρώ) διαμορφωμένα στα 25,1 εκατ. ευρώ από 25,8 εκατ. ευρώ το 2020.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές διαμορφώθηκαν σε 46,3 εκατ. ευρώ από 64,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020. Οι Επενδυτικές Ταμειακές Ροές ήταν αρνητικές στα -16.952 χιλιάδες ευρώ (εξαιτίας των αγορών ενσωμάτων και ασώματων ακινητοποιήσεων ύψους 20.646 χιλιάδων ευρώ και της υποχώρησης των εισπραχθέντων τόκων ύψους +1.905 χιλιάδων ευρώ) από -11.192 χιλιάδες ευρώ το εννεάμηνο του 2020.

Επιπτώσεις πανδημίας

Σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας, η Διοίκηση της εταιρείας από την αρχή της πανδημίας, παρακολουθεί τις εξελίξεις αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της, την εξυπηρέτηση των πελατών της αλλά και την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού της. Με γνώμονα την εταιρική κοινωνική ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενούς της και τους πολίτες η ΕΥΔΑΠ εναρμόνισε από την αρχή τη λειτουργία της με ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα και το σχετικό νομικό πλαίσιο ενισχύοντας παράλληλα τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Η ΕΥΔΑΠ διατηρεί συμβάσεις με ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια για τον έλεγχο των εργαζομένων της και των μελών των οικογενειών τους για την καλύτερη διαχείριση της ενδοεργασιακής διασποράς, διενεργεί τακτικές απολυμάνσεις ενώ εφαρμόζεται η τηλεργασία όπου είναι εφικτό.

Σημαντική παράμετρος στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι το υψηλότατο ποσοστό εμβολιασμού του προσωπικού που υπερβαίνει το 85%. Οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ που τόσα χρόνια φροντίζουν και προσφέρουν με ποιότητα το πιο πολύτιμο αγαθό, στην δύσκολη περίοδο της πανδημίας με αίσθημα ευθύνης και συνεισφοράς στο κοινό καλό, είναι σχεδόν όλοι εμβολιασμένοι προσφέροντας στους πελάτες τους αλλά και στους ίδιους το αίσθημα της ασφάλειας.

Επιπρόσθετα η Εταιρεία συμμετέχει στο ιδιωτικό σχήμα πιστοποίησης CovidShield και δεσμεύεται για μια σειρά ενεργειών οι οποίες αποτελούν και την Εταιρική Πολιτική Covid Shield ενώ για το σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζει η ΕΥΔΑΠ, έλαβε πιστοποίηση από τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης TUV.

Με εξαίρεση την προσωρινή μείωση των εισπράξεων την περίοδο των πρώτων μηνών της πανδημίας, η ΕΥΔΑΠ δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα στην διαχείριση ενώ δεν σημειώθηκαν επιπτώσεις καθολικά στις δραστηριότητές της Εταιρείας και στην προμήθεια υλικών από την εξάπλωση του covid-19.

Επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε 5.509 χιλ. σημειώνοντας αύξηση 552 χιλ. σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2020.

Το πρώτο 9μηνο του 2021, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ανήλθε σε 14,8 εκ ευρώ, για έναντι 13,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 10%, ακολουθώντας την αύξηση που είχε διαφανεί. Το φυσικό αέριο σημείωσε επίσης αύξηση κατά 30% από 170 χιλ. ευρώ σε 221 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021.

Η κατανάλωση πετρελαίου και βενζίνης δεν αφορά σε σημαντικά ποσά, ωστόσο λόγω της αλλαγής μερίδας οχημάτων-μηχανημάτων σε πετρελαιοκίνητα, το πετρέλαιο κίνησης παρουσίασε αύξηση στο γ’ τρίμηνο κατά 137% από 64,9 χιλ. ευρώ σε 154,3 χιλ. ευρώ ενώ η προμήθεια βενζίνης παρουσίασε μείωση κατά 20,47% από 40,6 χιλ. ευρώ σε 32,3 χιλ. ευρώ.

Η Εταιρεία διατηρεί συμβάσεις για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης με σταθερό περιθώριο κέρδους για τον προμηθευτή, ενώ η τιμή ορίζεται ως η ισχύουσα τιμή λίτρου όπως αυτή ανακοινώνεται από τα Ελληνικά Διυλιστήρια την ημέρα της παράδοσης.

Οριστική λύση στη διανομή λογαριασμών

Τον Νοέμβριο του 2021, η ΕΥΔΑΠ έδωσε οριστική λύση στο θέμα της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, το οποίο λόγω της υποχρέωσης συμμόρφωσης της Εταιρείας στο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», οδήγησε σε χρονικές καθυστερήσεις ανάδειξης αναδόχου ταχυδρομικών υπηρεσιών και κατά συνέπεια σε αναστολή έκδοσης λογαριασμών, γεγονός που πρόσκαιρα επηρέασε την τιμολόγηση των πελατών της Εταιρείας. Η αναστολή τιμολόγησης από 07.09.2021 έως 30.09.2021 συνέπεια της έλλειψης παρόχου ταχυδρομικών υπηρεσιών είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση τιμολόγησης εσόδου ποσού Ευρώ 20,6 εκατ. περίπου.

Η Εταιρεία μέσω νομοθετικής ρύθμισης (νόμος 4850/2021), διασφάλισε ότι οι συμβάσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών μεταξύ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και των εταιρειών ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ και ACS M.A.Ε.Ε αντίστοιχα, παρατείνονται αυτοδικαίως με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, είτε από τη λήξη τους είτε από την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου τους, έως την υπογραφή νέας σύμβασης με τον ανάδοχο που θα προκύψει από την ολοκλήρωση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας.

Συνεπώς, μετά την αναστολή της έκδοσης λογαριασμών από τις 8 Σεπτεμβρίου 2021, η Εταιρεία επανεκκίνησε στις 8 Νοεμβρίου την έκδοση και στις 15 Νοεμβρίου ξεκίνησε η διανομή των λογαριασμών στους καταναλωτές.

Επίσης το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε δεκτή την προσφυγή ανάκλησης που άσκησε η ΕΥΔΑΠ, απέρριψε ως απαράδεκτη την ασκηθείσα από την ACS παρέμβαση και αποφάνθηκε ότι η υπογραφή σύμβασης με τα ΕΛΤΑ Α.Ε. μπορεί να προχωρήσει.

Προοπτικές για το δ’ τρίμηνο του 2021

Η ΕΥΔΑΠ αναμένεται να ολοκληρώσει τις διαδικασίες υπογραφής της νέας σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο μέχρι το τέλος του έτους.

Σχεδιάζοντας για τα επόμενα έτη, η Εταιρεία εφαρμόζει το νέο οργανόγραμμα και συνεχίζεται η στελέχωσή του με διαφανείς εσωτερικές διακηρύξεις θέσεων.

Αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι τρεις άξονες στους οποίους εστιάζει η ΕΥΔΑΠ είναι η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του νερού, η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Το Ταμείο Ανάκαμψης εστιάζει στους ίδιους άξονες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ευρύ πλαίσιο αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων.

Η Εταιρεία προωθεί την υλοποίηση σημαντικού αριθμού έργων τα οποία είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορούν σε έργα ύδρευσης και κυρίως σε έργα αποχέτευσης σε δήμους της Ανατολικής Αττικής.

Αναφορικά με τις προοπτικές των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, εκτιμάται ότι η μέση τιμή του ανταγωνιστικού σκέλους του τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για το τελευταίο τρίμηνο του 2021 να διαμορφώνεται στα 250 ευρώ/MWh, με βάση την παρακολούθηση της αγοράς. Η μέση τιμή για το 1ο εννεάμηνο του 2021 ανέρχεται σε 78 ευρώ/MWh για το σύνολο των παροχών της εταιρίας, που αποτελεί το ~74% της μέσης τιμής (110,7 ευρώ/MWh) του συνολικού κόστους.

Με βάση:

1. Την άνωθεν εκτίμηση αύξησης κόστους ενέργειας του τελευταίου τριμήνου 2021

2. Τα στοιχεία κόστους του 9μήνου 2021.

3. Τα στοιχεία κόστους και ενέργειας δ’ τριμήνου 2020 και συντελεστή διόρθωσης που υπολογίστηκε με σύγκριση τιμών των πρώτων εξαμήνων 2021 και 2020, προβλέπεται ότι το κόστος ενέργειας για το τελευταίο τρίμηνο του 2021 θα ανέρχεται περί των 14 εκ. ευρώ και το συνολικό κόστος ενέργειας για την ΕΥΔΑΠ έτους 2021 θα είναι περί των 28 εκ. ευρώ (~168.582.275 kwh), αυξημένο κατά 7,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2020 όπου το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε στα 21,3 εκατ. ευρώ (170.269.896 kwh).

Παρά τις νέες εκπτώσεις που εφαρμόζονται και την κατάργηση της ρήτρας CO2 από τη ΔΕΗ, η παρατηρούμενη αύξηση στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται στην εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής χρέωσης προμήθειας, οποία εξαρτάται από τη χρηματιστηριακή Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) της Προ Ημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι ιδιαιτέρως υψηλή, με διαρκώς αυξητική τάση.

Μετά τις συνεχείς ανατιμήσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, και για τη μείωση του κόστους λειτουργίας, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.:

1. Είναι σε διαδικασία εύρεσης παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας μέσω διαγωνισμού, για τη μείωση του κόστους προμήθειας (ανταγωνιστικότερες τιμές χρέωσης ενέργειας και ισχύος και μεγαλύτερες εκπτώσεις).

2. Έχει δρομολογήσει μελέτες και διαγωνισμούς σε ενεργοβόρες εγκαταστάσεις της για την αντικατάσταση παλαιών μηχανημάτων, πχ αντλιών, με ενεργειακά αποδοτικότερα.

3. Σχεδιάζει να τοποθετήσει συστήματα ενεργειακού ελέγχου (monitoring) των εγκαταστάσεών για βελτίωση των ενεργειακών τους επιδόσεων.

4. Έχει δρομολογήσει διαδικασίες διαγωνισμών για δημιουργία Φ/Β σταθμών με ενεργειακό συμψηφισμό, για τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Όσον αφορά στις υπάρχουσες μονάδες ΑΠΕ, οι ισχύουσες συμβάσεις τόσο για τους Μ.Υ.Η.Σ. όσο και για το υπάρχον Φ/Β 1,97 MW, αφορούν σε σταθερές τιμές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Χάρης Σαχίνης σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου, ανέφερε: «Το εννεάμηνο του 2021 η ΕΥΔΑΠ κατάφερε να ανταποκριθεί επιτυχώς στις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετώπισε, όπως η εξάπλωση της πανδημίας, οι πυρκαγιές και η παγκόσμια αύξηση των τιμών στην ενέργεια ενώ εστίασε στην επίτευξη των κυριότερων στόχων της όπως η σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο και ο μετασχηματισμός της Εταιρείας. Το τέλος του 2021, βρίσκει την ΕΥΔΑΠ ισχυρή και έτοιμη να συνεχίσει την υλοποίηση του μεγάλου επενδυτικού της πλάνου, που θα διασφαλίσει την ανάπτυξή της περαιτέρω πάντα υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης».