Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της Profile στην Κύπρο για την εξαγορά της Centevo

30/12/2021, 18:43
Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της Profile στην Κύπρο για την εξαγορά της Centevo

Ολοκλήρωθηκε την 08/12/2021 η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της PROFILE με την επωνυμία “PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED” που είχε αποφασιστεί κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19/02/2021, όπως ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση της εισηγμένης.

Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 201.250 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,71 Ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 11,4286 Ευρώ για κάθε μετοχή και συνακόλουθα το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στην εν λόγω θυγατρική ανέρχεται σε 2.300.005,75 Ευρώ (εκ του οποίου το ποσό των 344.137,50 Ευρώ, αντιστοιχεί στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και το υπόλοιπο ποσό εξ Ευρώ 1.955.868,25 , θ’ αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού υπεραξίας μετοχών).

Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την περαιτέρω χρηματοδότηση και κεφαλαιακή ενίσχυση της εν λόγω κατά 100% θυγατρικής εταιρείας “PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED”, για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος της εξαγοράς της Σκανδιναβικής Centevo, αναφέρει η Profile και προσθέτει:

Η Διοίκηση της Εταιρείας παραμένει στρατηγικά και σταθερά προσανατολισμένη στην ενίσχυση της εν λόγω θυγατρικής της που αποτελεί και τον βασικό άξονα της εξωστρεφούς δραστηριότητας του Ομίλου, με σκοπό την διαμόρφωση των βέλτιστων συνθηκών οργάνωσης και λειτουργίας της για την περαιτέρω διείσδυση όλης της γκάμας των προϊόντων του Ομίλου σε νέες γεωγραφικά αγορές.