Deloitte Eλλάδος: Αξιοποιεί τις λύσεις της SAP στον τομέα ESG

10/02/2022, 13:10
Deloitte Eλλάδος: Αξιοποιεί τις λύσεις της SAP στον τομέα ESG

Η Deloitte Ελλάδος, ηγέτιδα στην ελληνική αγορά παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και υπηρεσιών βιώσιμης ανάπτυξης και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, ενισχύει την υπάρχουσα συνεργασία της με τη SAP, μία απ’ τις ηγέτιδες δυνάμεις παγκοσμίως στην αγορά λογισμικού και λύσεων για επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές λύσεις της στον τομέα της βιωσιμότητας.   

Στόχος της αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου ολοκληρωμένων λύσεων της SAP για τη βιωσιμότητα είναι η ενίσχυση των παρεχόμενων καινοτόμων συμβουλευτικών υπηρεσιών στον χώρο της συλλογής, συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αυτοματοποιημένης παρακολούθησης των δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης και της διαχείρισης των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής.

Οι λύσεις αυτές βασίζονται στους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης αναφορικά με την κλιματική αλλαγή, την κυκλική οικονομία και την κοινωνική υπευθυνότητα, και έχουν ως κύριο άξονα τη λύση «Sustainability Reporting and Performance Management».

Με την αξιοποίησή τους, η Deloitte θέτει τις βάσεις για την ενίσχυση των ήδη ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, παρέχοντας επιπλέον και την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων υπηρεσιών σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) στην Ελλάδα, καθώς και σε θέματα διαχείρισης των σεναρίων αλλά και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Με τις κοινές λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και αξιοποιώντας τις τεχνολογικές λύσεις της SAP, οι δυο συνεργάτες μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG) των προϊόντων και των λειτουργιών των πελατών τους κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, με ενσωματωμένες δυνατότητες ανάλυσης και συναλλαγών, που έχουν σχεδιαστεί για την ανάληψη δράσης για το κλίμα. Έτσι κάνουν εφικτό ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές ρύπων. Με τις λύσεις για κυκλική οικονομία, οι πελάτες των δυο εταιρειών σχεδιάζουν προϊόντα με βιώσιμο τρόπο, εξαλείφουν τα απόβλητα και δημιουργούν μια βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού, ενσωματώνοντας ηθικές και περιβαλλοντικά υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές. Έτσι δημιουργούν ένα μέλλον με μηδενική σπατάλη. Τέλος, με τις λύσεις για κοινωνική υπευθυνότητα βοηθούν τους πελάτες τους να ενσωματώνουν ηθικές και κοινωνικά υπεύθυνες βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές για να διασφαλίσουν τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Έτσι θέτουν τα θεμέλια για ένα μέλλον με μηδενική ανισότητα.

Μέσω της εκτεταμένης της εμπειρίας και με την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογικών λύσεων, η Deloitte Ελλάδος έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει αποτελεσματικά τον μετασχηματισμό των εταιρειών σε μια νέα εποχή με βάση τα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης, διασφαλίζοντας παράλληλα την ψηφιακή μετάβαση σε μία ολοκληρωμένη, σύγχρονη και αξιόπιστη πλατφόρμα ESG δεικτών με real-time πληροφόρηση, προσφέροντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να:

Ø Έχουν κεντρικοποιημένη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα τα οποία σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ø Παρακολουθούν συστηματικά την αποδοτικότητα και επίτευξη των ESG στόχων τους μέσω αυτοματοποιημένων dashboards

Ø Έχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση, σε πραγματικό χρόνο για τις καταναλώσεις και τις εκπομπές ρύπων των περιουσιακών τους στοιχείων

Ø Χρησιμοποιήσουν προγνωστικά analytics προκειμένου να οδηγηθούν στις κατάλληλες παρεμβάσεις σχετικά με τη συντήρηση των εγκαταστάσεών τους, ώστε να διασφαλίσουν την αποδοτικότητα των περιουσιακών τους στοιχείων

Ø Ενσωματώσουν όλα τους τα δεδομένα, από τα διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα, σε ένα κοινό περιβάλλον, προκειμένου να παρέχουν προηγμένα analytics σε ένα ευρύ φάσμα ESG δεικτών

Ø Παράγουν αυτοματοποιημένες και τακτικές αναφορές (reports) στη Διοίκηση και τα Ενδιαφερόμενα Μέρη σχετικά με τα ESG

Ø Αξιοποιήσουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να δράσουν αποτελεσματικά ως προς τη βελτίωση του αποτυπώματός τους

Ø Αναπτύξουν μία ισχυρή πλατφόρμα διαχείρισης και αναφοράς επιδόσεων βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρο το εύρος των επιχειρησιακών τους λειτουργιών

Ø Εκτελέσουν υποθετικά σενάρια επενδυτικών αποφάσεων για τη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου, με σκοπό να αναγνωρίσουν χρηματοοικονομικές και μη μετρήσεις αναφορικά με τις συνέπειες που επιφέρουν οι εκπομπές

Ø Να πετυχαίνουν τη σύνδεση μεταξύ ισχυρών δεδομένων και μελετημένων αποφάσεων προκειμένου να προάγουν μία βιώσιμη στρατηγική

Ø Nα διασυνδέουν τη χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση για τη σύνταξη των εκθέσεων των οικονομικών τους καταστάσεων

Ø Να διασφαλίζουν την εγκυρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των δεικτών ESG

H Αλήθεια Διακάτου, Risk Advisory Leading Partner της Deloitte Ελλάδος δήλωσε: «Η αξιοποίηση των καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων της SAP, μέσω της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης κινδύνων κλιματικής αλλαγής, αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων προς τους πελάτες μας, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία και δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες. Η νέα πραγματικότητα επιτάσσει πλέον την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση των ζητημάτων και των κινδύνων που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή. Η εφαρμογή και διαρκής βελτίωση ενός αποτελεσματικού ESG πλαισίου αποτελεί πλέον σημαντικό παράγοντα που θα καθορίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μίας εταιρείας και τη δυνατότητα να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των επενδυτών, των εργαζομένων της, αλλά και της κοινωνίας. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας να αξιοποιούμε τις τεχνολογικές λύσεις της SAP και να υποστηρίξουμε από κοινού τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και ενισχύουν την ελληνική οικονομία, σε αυτή την απαιτητική πρόκληση προς την επίτευξη της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητάς τους έναντι στην κλιματική αλλαγή».

Η Βίκυ Αθανασιάδου, Consulting Partner της Deloitte Ελλάδος δήλωσε: «Η Deloitte ως παγκόσμιος συνεργάτης και ηγέτης υπηρεσιών επενδύει στρατηγικά στις λύσεις της SAP. Με τις λύσεις SAP βοηθάμε τους οργανισμούς να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα μέσω της βελτίωσης διαδικασιών, της τεχνολογικής καινοτομίας και της ενεργοποίησης των ανθρώπων. Ως Platinum συνεργάτης της SAP με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, παρέχουμε ειδικά εργαλεία, ομάδες και μεθόδους με τις οποίες επιτυγχάνουμε την παροχή μέγιστης αξίας για τους συνεργάτες μας».

Η Κατερίνα Ρόγγα, Principal του Risk Advisory και υπεύθυνη των sustainability services της Deloitte Ελλάδος, αναφέρει: «Συνδυάζοντας τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες και τις τεχνολογικές λύσεις της SAP, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας το πλεονέκτημα να συγκεντρώσουν, να αναλύσουν και να διασφαλίσουν τη συστηματική παρακολούθηση των δεικτών ESG της εταιρείας τους, ενισχύοντας την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις τόσο των επενδυτών όσο και των ρυθμιστικών αρχών, καθώς και των ενδιαφερόμενων μερών του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται, βελτιώνοντας παράλληλα τις επιδόσεις τους».

H Λίνα Γρηγοράτου, Chief Operating Officer της SAP για την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα δήλωσε:

«Στη SAP παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο να λειτουργούμε με βιώσιμο τρόπο, ενώ παράλληλα αναγνωρίζουμε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις για να διασφαλίσουν στον κόσμο ένα καλύτερο μέλλον και να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων. Μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας με τους πελάτες μας και τους δίνουμε τη δυνατότητα να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους βιωσιμότητας με το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο λύσεών μας. Η εμπειρία του παγκόσμιου συνεργάτη μας Deloitte ενισχύει πραγματικά τις λύσεις μας και την αξία που μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες μας».