• ΑΤΤ

  8,78 -5,18%
 • ΑΑΑΚ

  5,35 -8,55%
 • ΑΛΦΑ

  1,69 -2,29%
 • ΑΔΜΗΕ

  2,24 -1,32%
 • ΕΥΡΩΒ

  2,17 -2,65%
 • ΕΠΣΙΛ

  12,02 0,17%
 • ΙΚΤΙΝ

  0,41 -1,93%
 • ΙΛΥΔΑ

  1,82 -0,82%
 • ΙΝΚΑΤ

  5,00 0,00%
 • ΙΝΤΕΡΚΟ

  2,44 0,00%
 • CENER

  9,60 -0,72%
 • ΛΑΜΨΑ

  36,00 0,00%
 • ΛΑΜΔΑ

  7,35 -0,94%
 • ΜΟΗ

  23,24 -1,94%
 • ΠΕΡΦ

  6,74 -2,74%
 • ΠΡΟΦ

  5,17 -0,58%
 • ΣΑΡ

  11,00 -1,26%
 • ΤΕΝΕΡΓ

  19,25 0,16%
 • ΦΡΛΚ

  4,06 -0,25%
 • ΦΛΕΞΟ

  8,00 0,00%
 • DOW JONES INDUS. AVG

  35.911,81 -0,56%
 • S&P 500

  4.662,85 0,08%
 • NASDAQ COMPOSITE

  14.893,75 0,59%
 • DJ EURO STOXX 50 €

  4.253,76 -1,13%
 • FTSE 100

  7.551,45 -0,79%
 • DAX

  15.770,89 -1,02%
 • CAC 40

  7.118,50 -1,15%
 • AEX

  770,52 -1,38%
 • IBEX 35

  8.783,40 -0,63%
 • ATX

  4.007,68 -0,57%
 • NIKKEI 225

  28.257,25 -0,27%
 • HANG SENG

  24.112,78 -0,44%
 • STRAITS TIMES

  3.279,96 -0,24%
 • MOEX

  3.482,62 -2,18%
 • SHANGHAI SE COMPOSITE

  3.569,91 0,80%
 • BSE SENSEX 30

  61.291,95 -0,03%
 • KOSPI

  2.864,24 -0,90%
 • MERVAL

  85.038,79 -0,52%
 • BOVESPA

  106.373,90 -0,52%
 • EUR/USD

  1,14
 • ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ NYMEX

  85,12 1,55%
 • ΧΡΥΣΟΣ

  1.812,56 -0,37%
 • 10ετες ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

  92,55 1,57%

Intralot: Η Standard General κάλυψε το 54,84% της ΑΜΚ – Ικανοποίηση Σ. Κόκκαλη

26/07/2022, 11:56
Intralot: Η Standard General κάλυψε το 54,84% της ΑΜΚ – Ικανοποίηση Σ. Κόκκαλη

Η Standard General κάλυψε το 54,84% της ΑΜΚ της Intralot, ύψους 129,2 εκατ. ευρώ

Την πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου €129.224.124,70 ανακοίνωσε η Intralot, με την Standard General να καλύπτει το 54,84% της ΑΜΚ, ύψους 129,2 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 21.06.2022, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 23.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (η «Αύξηση»), ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καλύφθηκε πλήρως με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού €129.224.124,70 και την έκδοση 222.800.215 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»).

H Αύξηση καλύφθηκε από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ως ακολούθως:

• Ποσοστό 37,82% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης, με την καταβολή συνολικού ποσού €48.877.742,02 που αντιστοιχεί σε 84.271.969 Νέες Μετοχές.

• Ποσοστό 54,84% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω κατανομής Νέων Μετοχών στην “CQ Holding Company, INC.” που η “Standard General L.P.” ελέγχει με την καταβολή συνολικού ποσού €70.866.047,20 που αντιστοιχεί σε 122.182.840 Νέες Μετοχές.

• Ποσοστό 7,34% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής, με την καταβολή συνολικού ποσού €9.480.335,48 που αντιστοιχεί σε 16.345.406 Νέες Μετοχές. Δεδομένου ότι ο αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση εγγραφής από ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής υπερέβη τον αριθμό των Νέων Μετοχών που έμειναν αδιάθετες κατόπιν ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης και της κατανομής στην Standard General, οι ως άνω 16.345.406 Νέες Μετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής επενδυτές κατ’ αναλογία του αριθμού Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το δικαίωμα προεγγραφής.

Ως αποτέλεσμα, δεν απέμειναν αδιάθετες Νέες Μετοχές προς διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συνεπεία των ανωτέρω και της από 25.07.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανέρχεται σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €129.224.124,70.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες εξήντα τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά (€66.840.064,50) με την έκδοση 222.800.215 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, συνολικού ποσού εξήντα δύο εκατομμύριων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξήντα Ευρώ και είκοσι λεπτών (€62.384.060,20) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Συνεπώς, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων μιας χιλιάδων εκατό ευρώ (€111.401.100), διαιρούμενο σε τριακόσια εβδομήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες (371.337.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) η κάθε μία.

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ.

Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Nέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Intralot κ. Σωκράτης Κόκκαλης δήλωσε:

«Η πλήρης κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου αποτελεί σημαντικό ορόσημο του στρατηγικού μας σχεδίου για τη δημιουργία αξίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και την ενίσχυση της παρουσίας μας στις ανεπτυγμένες αγορές. Χαιρετίζω την είσοδο της Standard General ως νέο στρατηγικό επενδυτή που στηρίζει το όραμά μας καθώς και τους συμμετέχοντες μετόχους για τη στήριξή τους και όλα τα στελέχη της εταιρείας για την προσήλωση και τις προσπάθειές τους προς το σκοπό αυτό».

Ο Managing Partner της Standard General κ. Soo Kim δήλωσε:

«Η Intralot έχει αναπτύξει δοκιμασμένες τεχνολογικές λύσεις και έχει αποκτήσει ηγετική θέση στο χώρο των τεχνολογιών Λοταρίας και τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως, με ισχυρή παρουσία στη Βόρειο Αμερική τα τελευταία 20 χρόνια. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την εταιρεία να επιταχύνει τις τεχνολογικές της επενδύσεις και την καινοτομία και να ανταποκριθεί στις πλούσιες ευκαιρίες σε ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.»

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Top