Και τώρα ΔΕΗ …παντού: Ο Γιώργος Στάσσης επεκτείνει τον όμιλο σε ακίνητα, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική

29/11/2023, 09:56
Και τώρα ΔΕΗ …παντού: Ο Γιώργος Στάσσης επεκτείνει τον όμιλο σε ακίνητα, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική

Έκτακτη γενική συνέλευση για την έγκριση των αποφάσεων - Όλοι οι νέοι τομείς δραστηριότητας

Την επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σχεδόν …παντού αποφάσισε ο Γιώργος Στάσης της ΔΕΗ.

Μετά την εξαγορά της Κωτσόβολος, η ΔΕΗ μπαίνει στην αγορά ακινήτων, στις τηλεπικοινωνίες, στην πληροφορική, καθώς και τη συμμετοχή της σε ΣΔΙΤ.

Στο θέμα που θα συζητηθεί στην έκτακτη γενική συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου, σχετικά με την επέκταση σκοπού, η επιχείρηση θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών πληροφορικής, αλλά και στην ίδρυση ή συμμετοχή σε εταιρείες παροχής χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών.

Η ΔΕΗ θα μπορεί επίσης να επεκταθεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από απορρίμματα, με τη συμμετοχή της σε δημόσιους διαγωνισμούς Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), συμμετέχοντας στην ίδρυση ή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών ειδικού σκοπού με το ίδιο αντικείμενο.

Λόγω των εξαγορών της Enel Romania και της Κωτσόβολος, η ΔΕΗ χρειάζεται να επεκτείνει το αντικείμενό της, αλλά ταυτόχρονα στοχεύει στην επέκτασή της σε νέους τομείς. Θα μπορεί να συμμετέχει σε ΣΔΙΤ, κάτι που αφορά, τον τομέα παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, ενώ θα μπορεί να αξιοποιήσει τα ακίνητα που διαθέτει, αλλά και τα ακίνητα της Κωτσόβολος.

Οι νέοι τομείς δραστηριότητας

Ειδικότερα, η επιχείρηση επεκτείνει τη δραστηριότητά της στους εξής τομείς:

♦ ίδρυση ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών.

♦ άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών πληροφορικής.

παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων, η παροχή προς θυγατρικές εταιρείες ή/και τρίτους πάσης φύσεως υπηρεσιών διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, υπηρεσιών νομικών, οικονομικών, εκπαίδευσης, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οργάνωσης και πληροφορικής,

♦ μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ή/και σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων,

♦ καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση της περιουσίας, κινητής ή ακίνητης, της εταιρείας και η εκμετάλλευση των πόρων της είτε από την ίδια την εταιρεία είτε μέσω, ενδεικτικά, ίδρυσης εταιρειών, συμμετοχής σε κοινοπραξίες, καθώς και απόκτησης μετοχών άλλων εταιρειών, ελληνικών ή ξένων και εν γένει συμμετοχής σε επιχειρήσεις,

♦ συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς Συμβάσεων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ως και η ίδρυση ή η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο Εταιρειών Ειδικού Σκοπού εντός του πλαισίου και σε εκτέλεση ΣΔΙΤ.

♦ Στις επεξηγήσεις που δίνει ορίζεται επίσης ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος θα προτείνει τους Γενικούς Διευθυντές.

♦ Αναφέρει:“Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου: α) τη θέσπιση θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους, και β) για τη θέσπιση Γενικών Διευθύνσεων με ομιλική αρμοδιότητα, υπαγόμενων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο”.