Bright Academy: Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής Υπότιτλος: Η αξία της δια βίου μάθησης

09/04/2024, 19:43
Bright Academy: Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής Υπότιτλος: Η αξία της δια βίου μάθησης

Η Bright Academy (https://www.brightacademy.gr/) στα πλαίσια της διαρκούς εκπαίδευσης, και αφουγκραζόμενη τις εκπαιδευτικές ανάγκες, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου υλοποιεί μοριοδοτούμενα σεμινάρια στην Ειδική Αγωγή. Η έναρξη των μαθημάτων του πρώτου κύκλου είναι την Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 (https://www.brightacademy.gr/programs/eidiki-agogi/). Προϋπόθεση, που τίθεται, ώστε να συμμετάσχει κάποιος/α στο προτεινόμενο πρόγραμμα είναι να είναι απόφοιτος ΑΕΙ ή πρώην ΤΕΙ. Η συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων) είναι 400 ώρες, 40 εβδομάδες, 9 μήνες. Η μέθοδος υλοποίησης και οι διαδικασίες παρακολούθησης είναι εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των σεμιναρίων ειδικής αγωγής είναι η αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, παρέχοντας ευκαιρίες εξοικείωσης με τις νέες τάσεις και τις καλύτερες πρακτικές στον τομέα αυτό.

Σκοπός του εξ’ αποστάσεως μοριοδοτούμενου σεμιναρίου Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης είναι η αναλυτική παρουσίαση θεματικών περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Μέσα από το περιεχόμενο του προγράμματος αναδεικνύεται ο ρόλος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη διασφάλιση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους/τις μαθητές/τριες. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατάρτιση των εκπαιδευόμενων τόσο με θεωρητικές όσο και με πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε σύγχρονες θεματικές όπως η συμπερίληψη και η ισοτιμία στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η επίδραση των exergames στην εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κλπ. Η σύζευξη θεωρίας και πράξης διασφαλίζει στους εκπαιδευόμενους σύγχρονες πρακτικές γνώσεις για τη θεματική περιοχή της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Οι επιμορφούμενοι/ες στο τέλος του προγράμματος αναμένεται να:

♦ Έχουν αποκτήσει γνώσεις σε σχέση με το περιεχόμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

♦ γνωρίζουν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τις βασικές πολιτικές για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

♦ Έχουν εμβαθύνει στα χαρακτηριστικά των κατηγοριών Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και τη διαχείρισή τους στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον,

♦ Γνωρίζουν δράσεις και παρεμβάσεις για τη συμπερίληψη των ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

♦ Γνωρίζουν δράσεις και παρεμβάσεις σε επίπεδο πρόληψης, αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης παιδιών και εφήβων,

♦ Εφαρμόζουν ολοκληρωμένα σχέδια και παρεμβάσεις για τη διαχείριση προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον.

Πρόκειται για πρόγραμμα απολύτως εστιασμένο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, το οποίο προσεγγίζεται μέσα από ένα διεπιστημονικό πρίσμα πολλών επιμέρους πεδίων όπως η Ειδική Αγωγή, η Ψυχολογία, η Συμβουλευτική, κοκ. Η εστίαση του προγράμματος στο γνωστικό αντικείμενο και η διεπιστημονικότητά του το διαφοροποιούν σημαντικά από άλλα υφιστάμενα επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία καλύπτουν περισσότερο θεωρητικά θέματα. Επιπλέον η έμφαση δίνεται στην εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων και παρεμβάσεων στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Έτσι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται καλύτερα στις άμεσες επιμορφωτικές ανάγκες των ομάδων στόχου.

undefined

Το προτεινόμενο πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχους:

♦ Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και των βαθμίδων που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

♦ Εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ή θέλουν να υπηρετήσουν ως Στελέχη της Εκπαίδευσης, Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής, Μέντορες και Συντονιστές Τάξεων/Γνωστικών Αντικειμένων

♦ Απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν ως εκπαιδευτικοί ή ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό των σχολείων (σχολικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί, σχολικοί νοσηλευτές)

♦ Ψυχολόγους οι οποίοι θέλουν να εξειδικευθούν στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

♦ Σχολικούς Ψυχολόγους που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο συγκεκριμένο πεδίο

♦ Στελέχη δομών Ψυχικής Υγείας ή Φροντίδας Παιδιών και Εφήβων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

♦ Στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών της Τ.Α. τα οποία συνεργάζονται στενά με τα σχολεία των οικείων δήμων

Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τον θεμέλιο λίθο για την παροχή αποτελεσματικής εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική εφαρμογή των μεθόδων ειδικής αγωγής στην τάξη τους. Επιπρόσθετα μπορούν να μάθουν νέες μεθόδους διδασκαλίας, τεχνικές προσαρμογής του διδακτικού υλικού και προσεγγίσεις για την αποτελεσματική συνεργασία με τα παιδιά και τους γονείς. Επιπλέον, τα εν λόγω σεμινάρια προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με άλλους επαγγελματίες στον τομέα. Η συνεργασία και ο διάλογος με συναδέλφους μπορεί να διευρύνει το φάσμα των γνώσεων και να παράσχει νέες ιδέες για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ακόμη, μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν στην τάξη τους. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να έχουν διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, και η ορθή και στοχευμένη εκπαίδευση για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών είναι ζωτικής σημασίας. Τα σεμινάρια μπορούν να παράσχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εργαλεία για να ανταποκριθούν σ’ αυτές τις ανάγκες με αποτελεσματικότητα και ευαισθησία. Τέλος, η συμμετοχή σε σεμινάρια ειδικής αγωγής δείχνει ένα ενδιαφέρον για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και την προσήλωση στην ποιότητα της εκπαίδευσης.