Τροπολογία για τη μεταβίβαση τηλεοπτικών σταθμών - ραδιοφωνικών προγραμμάτων

02/12/2022, 20:06
Τροπολογία για τη μεταβίβαση τηλεοπτικών σταθμών - ραδιοφωνικών προγραμμάτων

Τροπολογία για τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών κατατέθηκε στη Βουλή σε νομοσχέδιο του υπ. Δικαιοσύνης. 

Η τροπολογία τροποποιεί το 3ο εδάφιο της παρ 13 του άρθρου 2328/1995 προσθέτοντας τη φράση του «σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού βέβαιης χρονολογίας».

Η διάταξη του άρθρου διαμορφώνεται ως εξής: «Επιτρέπεται μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης. περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση, κατά τις κοινές διατάξεις. Κάθε τέτοια μεταβίβαση σύνολό μεταβίβαση εταιρείας που κατέχει άδεια τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας συμμετοχή επιχείρησης αυτής κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός εταιρίας, γνωστοποιείται μέσα δέκα (10) ημέρες Ε.Σ.Ρ., κατάθεση αντιγράψου του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού βέβαιης χρονολογίας σχετικής σύμβασης που περιβάλλεται συμβολαιογραφικό κατά περίπτωση άλλον δημοσιότητας. Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραψα, δυνάμενο να καλεί ακρόαση τους κατά περίπτωση ενδιαφερομένους, προβαίνει έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης εταιρίας και των μετόχων, σύμφωνα ν. 4339/2015 (Α133) και αποφασίζει για έγκριση μεταβίβασης του μετασχηματισμού.

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόμενες παρόντα κυρώσεις. Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας». Αντίστοιχη προσθήκη γίνεται και στην περίπτωση της μεταβίβασης ραδιοφωνικού σταθμού με ιδιωτικό συμφωνητικό, τροποποιώντας το άρθρο 3 την παρ. 40 του ν.4779/2021.

Η διάταξη διαμορφώνεται ως εξής: «Επιτρέπεται μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση, κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις.

Κάθε τέτοια μεταβίβαση σύνολό μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων εταιρίας που κατέχει άδεια τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρίας συμμετοχή επιχείρησης αυτής κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός εταιρίας, γνωστοποιείται μέσα δέκα (10) ημέρες Ε.Σ.Ρ. κατάθεση αντιγράψου του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού βέβαιης χρονολογίας σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται συμβολαιογραφικό τύπο, κατά περίπτωση άλλον δημοσιότητας. Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, δυνάμενο να καλεί ακρόαση τους κατά περίπτωση ενδιαψερομένους, προβαίνει έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης εταιρίας και των εταίρων μετόχων σύμφωνα με το ν. 3592/2007 (Α’ 161) και αποψασίζει για έγκριση μεταβίβασης του μετασχηματισμού. περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το ν. 2328/1995 (Α 159) κυρώσεις. Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρίας».