Υπουργείο Οικονομικών: Ανάπτυξη 6,1% το 2021

01/10/2021, 18:03
Υπουργείο Οικονομικών: Ανάπτυξη 6,1% το 2021

Αλλάζει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη στο Προσχέδιο Προϋπολογισμού το υπουργείο Οικονομικών στο 6,1% για φέτος αντί 5,9% που προέβλεπε εώς τώρα (ή 3,6% έως πρόσφατα).

Το προσχέδιο κατατίθεται τη Δευτέρα 4 Oκτωβρίου στη Βουλή, αλλά συνοδεύεται από την έκθεση του Δημοσιονομικού συμβουλίου που αποκαλύπτει όλα τα βασικά μεγέθη που θα περιέχει ο νέος προϋπολογισμός του 2022.

Λόγω της ταχύτερης ανάπτυξης όμως φέτος, το υπουργείο Οικονομικών αναθεωρεί προς τα κάτω την εκτίμηση για την αύξηση του ΑΕΠ το 2022, στο 4,5% αντί 6,2% που προέβλεπε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025.

Σύμφωνα με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο η εκτίμηση για αύξηση του ΑΕΠ κατά 6,1% το 2021 αξιολογείται ως ρεαλιστική, μολονότι αποκλίνει σημαντικά από τις εκτιμήσεις των άλλων διεθνών οργανισμών.

Δύο στοιχεία θα έχουν καθοριστικό ρόλο στις μακροοικονομικές προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2022:

(α) Η πρόβλεψη πως οι άμεσες αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης θα συνεχίσουν να υποχωρούν κατά τη διάρκεια του 2022. Κατά συνέπεια, η σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας οδηγεί σε ισχυρή θετική μεταβολή του ΑΕΠ κατά το τρέχον έτος (2021), που θα συνεχιστεί και κατά το επόμενο (2022).

(β) Η εκτίμηση ότι η συνολική επενδυτική δαπάνη της οικονομίας θα ανέλθει σε υψηλά επίπεδα ως αποτέλεσμα, αφενός της δυναμικής της ανάκαμψης του 2021, αφετέρου των Αξιολόγηση των μακροοικονομικών προβλέψεων του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2022 2 πόρων που θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Σημαντικές πηγές αβεβαιότητας όμως παραμένουν:

  • γεωπολιτικοί παράγοντες και εντάσεις
  • η θετική εξέλιξη της πανδημίας
  • οι τιμές της ενέργειας και άλλων παραγωγικών εισροών,
  • η ομαλή και γρήγορη ενεργοποίηση επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF),
  • ενδεχόμενες αναθεωρήσεις στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με τον ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ κατά το τρέχον έτος.

Όσον αφορά το 2022, τονίζει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, «οι προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών για την μεταβολή του ΑΕΠ εμφανίζονται περισσότερο συντηρητικές σε σχέση με τις προβλέψεις των διεθνών οργανισμών, αλλά κινούνται κοντά στο ανώτατο όριο των αντίστοιχων προβλέψεων του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου».

Η πρόβλεψη για τον ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ το 2022 (+4,5%) προκύπτει ως αποτέλεσμα της εκτίμησης ότι η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 2,9%, η δημόσια κατανάλωση θα περιοριστεί κατά 2,8%, η συνολική επενδυτική δαπάνη θα αυξηθεί κατά 23,4%, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο θα παραμείνει αρνητικό, παρουσιάζοντας όμως σημαντική βελτίωση της τάξης του 7,5%.

«Σε ό,τι αφορά το 2022, η κύρια πηγή αβεβαιότητας αφορά στην εξέλιξη της πανδημίας» επισημαίνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο εκτιμώντας ότι αυτή θα έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 2,9% κρίνεται εύλογη. Επιπλέον, η εκτιμώμενη πτώση του ποσοστού ανεργίας στο 14,3% αναμένεται να συνδράμει στην τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Ωστόσο, πηγή αβεβαιότητας αναφορικά με την προβλεπόμενη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης αποτελεί η μικρή αύξηση της μέσης κατά κεφαλήν αμοιβής της μισθωτής εργασίας, η οποία προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε 1,1%, δηλαδή αρκετά χαμηλότερα από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του πληθωρισμού (2,0%).

Αυτό σημαίνει, πως η αύξηση των συνολικών αμοιβών της μισθωτής εργασίας (+3%), που αποτελεί βασική συνιστώσα της ιδιωτικής κατανάλωσης, εφόσον επιτευχθεί, θα προέλθει σχεδόν αποκλειστικά από την αύξηση του όγκου της μισθωτής απασχόλησης.

Επενδύσεις

Για το 2022 εκτιμάται ότι οι επενδύσεις θα ενισχυθούν κατά 23,4% (ή κατά 4,83 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές) λόγω της θετικής επίπτωσης που έχει ήδη και αναμένεται να έχει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Σύμφωνα με το προσχέδιο, το ήμισυ (50%) της καθαρής αύξησης των επενδύσεων θα προέλθει από την ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων και το υπόλοιπο μισό θα προέλθει από την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων.

«Κατά συνέπεια, η έγκαιρη και ομαλή απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και η διασφάλιση ότι το εγχώριο τραπεζικό σύστημα θα διοχετεύσει γρήγορα και Αξιολόγηση των μακροοικονομικών προβλέψεων του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2022»

Εισαγωγές – Εξαγωγές

Οι εκτιμήσεις αναφορικά με την εξέλιξη των εισαγωγών και των εξαγωγών είναι σύστοιχες με τις εκτιμήσεις αναφορικά με την μεταβολή του ΑΕΠ και των άλλων επιμέρους συνιστωσών. Ειδικότερα, σημειώνεται πως η αύξηση των εισαγωγών αγαθών (+9,7%) προβλέπεται να είναι μεγαλύτερη εκείνης των εξαγωγών αγαθών (+2,7%)- σύμφωνα με τις αναλυτικές προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών- στοιχείο το οποίο είναι αναμενόμενο λόγω της σημαντικής ανάκαμψης των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης που συνεπάγονται αυξημένες ανάγκες σε εισαγόμενες πρώτες ύλες, μηχανήματα και καταναλωτικά αγαθά.

Πάντως, η σχετική επιδείνωση του ισοζυγίου αγαθών υπεραντισταθμίζεται από τη βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών, κυρίως λόγω της περαιτέρω ανάκαμψης του τουρισμού.

Συγκεκριμένα, οι τουριστικές εισπράξεις αναμένεται να ανέλθουν το 2022 σε 14,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά σχεδόν 60% σε σχέση με το 2021, παραμένοντας ωστόσο, κάτω από το επίπεδο του 2019 (προβλέπεται να κυμανθούν στο 79% των εισπράξεων του 2019), πρόβλεψη η οποία κρίνεται επιτεύξιμη.