ΟΕΕ: Ολοκληρωμένη πρόταση για τον νέο αναπτυξιακό νόμο

22/11/2021, 18:37
ΟΕΕ: Ολοκληρωμένη πρόταση για τον νέο αναπτυξιακό νόμο

Την ολοκληρωμένη πρότασή του για τον νέο αναπτυξιακό νόμο κατέθεσε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Με ένα πλήρες και εμπεριστατωμένο κείμενο, το οποίο απεστάλη στην ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, το ΟΕΕ προτείνει 27 συγκεκριμένες παρεμβάσεις, που θα βελτιώσουν τις προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου και θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Μεταξύ άλλων, το ΟΕΕ προτείνει:

Να δοθεί κίνητρο Επιχορήγησης στις Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Να προβλεφθεί στο άρθρο 13 η ένταξη των Ατομικών Επιχειρήσεων στους Δικαιούχους σε ορισμένα Καθεστώτα (π.χ. αγροτικός τομέας).

Αύξηση από τα 3 έτη σε 5 έτη του διαστήματος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, από τα 4 έτη σε 5 έτη για τις Μεσαίες και από 5 έτη σε 6 έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Προσθήκη ειδικής πρόβλεψης για την αύξηση των ποσοστών ενισχύσεων βάσει του Νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, για την Υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων Επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε περιοχές, οι οποίες επλήγησαν από σοβαρές Φυσικές Καταστροφές (φωτιές – πλημμύρες).

Εμπλουτισμό των ειδικών περιπτώσεων του άρθρου 12 του ν. 4399/2016, με την προσθήκη περιπτώσεων σε σχέση με τα ποσοστά ανεργίας και το κατά κεφαλήν εισόδημα της κάθε περιοχής, προκειμένου να δοθούν κίνητρα σε επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να δώσουν ώθηση στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη της περιοχής.

Αύξηση ποσοστού ενίσχυσης σε περιοχές με αυξημένη ανεργία και χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Αύξηση του ποσοστού προκαταβολής στα επενδυτικά σχέδια των ν. 3908/2011 και ν. 3299/04, από 1/7 σε 3/7 (με την προσκόμιση αντίστοιχων εξοφλημένων παραστατικών).

Παράταση στους Αναπτυξιακούς Νόμους 3299/04 και 3908/11 για τουλάχιστον ένα έτος.

Να συμπεριληφθούν οι Αποθήκες Επιχειρήσεων για όλους τους κλάδους, με την προϋπόθεση η τήρηση των Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων να ανέρχεται σε 10 έτη, ώστε να μην καταστρατηγείται ο όρος «Αποθήκες Επιχειρήσεων» για άλλες χρήσεις και να είναι η χρήση τους είτε προς τρίτους, είτε για ιδία χρήση.

Στη βάση του άρθρου 128, προτείνεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Επιπτώσεων των Ενισχύσεων να συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και ένας Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).

Να προβλεφθεί υποχρεωτική υπογραφή οικονομολόγου - μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε όλες τις αιτήσεις υπαγωγής ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί το επίπεδο των προτάσεων. Απαραίτητη είναι η δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων οικονομολόγων μελετητών, προκειμένου να υπάρχει υψηλό επίπεδο επενδυτικών σχεδίων. Αρμόδιος φορέας για την αξιολόγηση, δημιουργία και τήρηση του μητρώου προτείνεται να είναι το ΟΕΕ.