Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Σε θετική κατεύθυνση το νομοσχέδιο για το επενδυτικό περιβάλλον

24/11/2021, 18:28
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Σε θετική κατεύθυνση το νομοσχέδιο για το επενδυτικό περιβάλλον

Το νομοσχέδιο για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος εισάγει διατάξεις, που κινούνται σε θετική κατεύθυνση, ιδίως με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο, τον εξορθολογισμό των κατηγοριών και περιπτώσεων Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη διεύρυνση του είδους κινήτρων που δύνανται να παρέχονται.

Αυτό επισήμανε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Το ΟΕΕ θεωρεί σημαντικά:

  • την κατηγοριοποίηση των Στρατηγικών Επενδύσεων ανάλογα με το ύψος του συνολικού προϋπολογισμού του προτεινόμενου έργου και τον αριθμό των νέων ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ) που μπορούν να δημιουργήσουν,
  • τον καθορισμό των παρεχόμενων επενδυτικών κινήτρων που δύναται να λάβει ο φορέας της επένδυσης ανάλογα με την κατηγορία της Στρατηγικής Επένδυσης,
  • την προσθήκη νέων κατηγοριών στρατηγικών επενδύσεων σε σύγχρονους τομείς της οικονομίας, όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η εισαγωγή της νέας κατηγορίας Στρατηγικών Επενδύσεων υπό τον τίτλο «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» που συνδέονται με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης,
  • τη μείωση των ορίων των προϋποθέσεων υπαγωγής ανά κατηγορία,
  • την εφαρμογή ευνοϊκότερων ρυθμίσεων για τις επενδύσεις που υλοποιούνται σε περιοχές που εντάσσονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, με σκοπό τη μέγιστη επενδυτική ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών και
  • την εμπιστοσύνη και συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς, με στόχο την επιτάχυνση και τη διαφάνεια των διαδικασιών, προς όφελος των επενδυτών.

Σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, το ΟΕΕ προτείνει την άμεση έκδοση των 9 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές καθυστερήσεις.

Για το όριο των επενδυτικών σχεδίων, που εξετάζονται από τις Περιφερειακές διευθύνσεις, ο κ. Κόλλιας προότεινε να παραμείνει στα 3 εκ. ευρώ, με την προϋπόθεση ότι οι Περιφέρειες θα φροντίσουν να στελεχώσουν με τέτοιο τρόπο τις υπηρεσίες τους, ώστε οι χρόνοι ανταπόκρισης να μην υπολείπονται των αντίστοιχων χρόνων των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπ. Ανάπτυξης.

Για τη σύνθεση των Οργάνων Ελέγχου από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), τα οποία αποτελούνται υποχρεωτικά από ένα (1) τουλάχιστον μέλος κατόπιν κληρώσεως, προτείνεται η συμμετοχή 2 μελών του ΕΜΠΕ και συγκεκριμένα ενός μέλους του ΕΜΠΕ εγγεγραμμένου στο μητρώο του ΟΕΕ και ενός μέλους του ΕΜΠΕ εγγεγραμμένου στο μητρώο του ΤΕΕ. Η συμμετοχή του οικονομολόγου και του μηχανικού στον έλεγχο υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου είναι αναγκαία για την αντικειμενικότητα του ελέγχου.

Τέλος, στο άρθρο 46, αίτημα του ΟΕΕ είναι, στην επιτροπή για τον έλεγχο του ποσοστού κέρδους, των αλλοδαπών εταιρειών που μπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με το νόμο 89/1967, να προστεθεί ένας πιστοποιημένος λογιστής – φοροτεχνικός Ά τάξης, που να ορίζεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.