Λήγει η δημόσια προσφορά της Prodea

16/07/2021, 11:48
Λήγει η δημόσια προσφορά της Prodea

Η δημόσια προσφορά της Prodea για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού έως €300 εκ. και διάρκειας επτά (7) ετών λήγει σήμερα.

Το εύρος απόδοσης ορίστηκε μεταξύ 2.20% και 2.60%. Η τιμή διάθεσης ανά ομολογία έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι σε €1.000 / ομολογία.

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €250 εκ., η έκδοση του ομολογιακού δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο ιδιώτη επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως.