Αegean: Zημιές 78, 4 εκατ. ευρώ

17/09/2021, 10:01
Αegean: Zημιές 78, 4 εκατ. ευρώ

Κατά το δεύτερο τρίμηνο η πτητική δραστηριότητα του Ομίλου παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, ήτοι μόλις στο 35% της αντίστοιχης δραστηριότητας του 2019 σε χιλιομετρικές θέσεις, με σημαντική αύξηση όμως συγκριτικά με το 2020.

Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος πραγματοποίησε 15,000 πτήσεις με την επιβατική κίνηση να ανέρχεται στους 1,2 εκατ. επιβάτες. το πρώτο εξάμηνο ο κύκλος εργασιών κατέγραψε μείωση 18,4% και ανήλθε σε 152,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 78,4 εκατ., από 158,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο δεύτερο τρίμηνο ήταν θετικές για πρώτη φορά από την αφετηρία της κρίσης το Μάρτιο του 2020, κυρίως λόγω της έναρξης προπώλησης εισιτήριων για το καλοκαίρι.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε 545,7 εκατ. ευρώ την 30.06.2021, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου των 60 εκατ. ευρώ, αλλά χωρίς να έχουν ακόμη προσαυξηθεί από την εκταμίευση της κρατικής ενίσχυσης η οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουλίου (δεύτερο εξάμηνο του έτους).