Εβροφάρμα: Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 24% για το 2022

Εβροφάρμα: Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 24% για το 2022

Ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 37.359.000 ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της «Εβροφάρμα» κατέγραψε αύξηση για το περασμένο έτος, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 45.381 χιλ. ευρώ έναντι 36.699 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 24%, ενώ, ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 37.359 χιλ. ευρώ έναντι 30.915 χιλ. ευρώ του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21%.

Το μεικτό ενοποιημένο περιθώριο διαμορφώθηκε στο 16% έναντι 14.6% και το εταιρικό στο 15.5% έναντι 14.7% της προηγούμενης συγκριτικά περιόδου. Σε επίπεδο απόλυτων μεγεθών, το μεικτό κέρδος ανήλθε σε 7.255 χιλ. ευρώ και 5.782 χιλ. ευρώ, έναντι 5.371 χιλ. ευρώ και 4.550 χιλ. ευρώ για ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο, αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3.595 χιλ. ευρώ (προσαρμοσμένο εκτός προβλέψεων ανέρχεται σε 3.706 χιλ. ευρώ) και 1.944 χιλ. ευρώ για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα, έναντι 1.601 χιλ. ευρώ και 564 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 1.522 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με το 2021, όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν 260 χιλ. ευρώ (ζημίες). Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 246 χιλ. ευρώ αυξημένα συγκριτικά με το 2021, όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν 904 χιλ. ευρώ (ζημίες).

Το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε κέρδη 1.422 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 355 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης και το εταιρικό σε κέρδη 254 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 912 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα. Οι πωλήσεις για το 2022 παρουσίασαν αύξηση κυρίως στο εξωτερικό και συγκεκριμένα, προήλθε από τη Φέτα ΠΟΠ και το στραγγιστό γιαούρτι. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 4.467 εκατ. ευρώ, για το 2022.

Στην ελληνική αγορά, οι πωλήσεις παρουσίασαν, επίσης, αύξηση κυρίως λόγω των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που παράγει η εταιρεία. Στο διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης, συνέβαλαν καθοριστικά οι ανατιμήσεις των τελικών προϊόντων που επιτεύχθηκαν κυρίως κατά το β’ εξάμηνο του 2021.

«Η βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους και κατ’ επέκταση του τελικού οικονομικού αποτελέσματος, ανήλθε αφενός από τον εξορθολογισμό του πελατολογίου στην Ελλάδα, αφετέρου την βελτίωση του προϊοντικού μείγματος πωλήσεων, αφού δόθηκε έμφαση σε πιο κερδοφόρες κατηγορίες πωλήσεων, στις οποίες αξιοποιήθηκε το υψηλής ποιότητας ιδιοπαραγόμενο αγελαδινό γάλα», τονίσθηκε.

«Τέλος, η ορθότερη γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων βοήθησε σημαντικά στην μείωση των εξόδων διάθεσης των προϊόντων. Οι ανατιμήσεις στις α’ και β’ ύλες για την παραγωγή, οι αυξήσεις τιμών των ζωοτροφών και οι υπέρμετρες αυξήσεις στην ενέργεια, αντισταθμίσθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό από τις ανατιμήσεις των τελικών προϊόντων πώλησης. Το επενδυτικό πλάνο του ομίλου εξελίχθηκε ομαλά, καθώς ολοκληρώθηκε νέα γραμμή στραγγιστού γιαουρτιού, εγκαταστάθηκε καινούργια γραμμή εμφιάλωσης γάλακτος και ζυμούμενων ροφημάτων και άρχισε η εγκατάσταση νέας μονάδας ψύξης.

Ωστόσο, ο υψηλός πληθωρισμός και η ακρίβεια στο σύνολο των προϊόντων συμπιέζουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και ως αποτέλεσμα αυτού, είναι η μείωση των όγκων των πωλήσεων. Αυτό, παρατηρήθηκε έντονα κατά το α’ τρίμηνο του 2023 και για αυτόν τον λόγο, η εταιρεία προβαίνει σε απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις. Η διοίκηση διατηρεί συγκρατημένη στάση για τις εξελίξεις στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον και τη συνέχεια του τρέχοντος έτους», επισημάνθηκε στην επίσημη ενημέρωση του ομίλου.