ΟΠΑΠ: Αύξηση κατά 33,6% στα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο του 2023

ΟΠΑΠ: Αύξηση κατά 33,6% στα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο του 2023

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 118.3 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ διαμορφώθηκαν στα 118.3 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2023, αυξημένα κατά 33.6% σε ετήσια βάση ή κατά 25.7% σε συγκρίσιμη βάση, βοηθούμενα και από τη μείωση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης.

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του α’ τριμήνου ανήλθαν σε 527.4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15.4% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα του επιτυχημένου εμπορικού πλάνου και του γενικότερου θετικού κλίματος στις retail δραστηριότητες, με την εταιρεία να επιτυγχάνει σημαντική ανάπτυξη, τόσο στο επίγειο, όσο και το διαδίκτυο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 16.4% στα 196.5 εκατ. ευρώ (α’ τρίμηνο του 2022: 168.8 εκατ. ευρώ) ή αυξημένα κατά 12.7% σε συγκρίσιμη βάση, ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων.

Ακόμη, τα λειτουργικά έξοδα του α’ τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 88.9 εκατ. ευρώ, οριακά υψηλότερα κατά 0.4% σε ετήσια βάση (α’ τρίμηνο 2022 στα 88.6 εκατ. ευρώ), «επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση στη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους», τονίσθηκε στην ενημέρωση της εταιρείας.

Η ανακοίνωση έκανε, επίσης, λόγο για ισχυρή ταμειακή θέση με το δείκτη Καθαρού Δανεισμού / LTM EBITDA να διαμορφώνεται στο 0.1× (0.03× συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έλαβε χώρα την 27η Απριλίου, αποφάσισε τη διανομή μεικτού ποσού 0.7€ ανά μετοχή ως υπόλοιπο μερίσματος για το 2022, ενώ, διανεμήθηκε ήδη τον περασμένο Νοέμβριο το μεικτό ποσό των 0.3€ ανά μετοχή ως προμέρισμα, προσφέροντας στους μετόχους το δικαίωμα για επανεπένδυση του μερίσματος (scrip dividend).

Το υπόλοιπο μερίσματος για το 2022 θα διανεμηθεί την 27η Ιουνίου 2023 (ημερομηνία αποκοπής: 06 Ιουνίου 2023 και ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων μετόχων: 07 Ιουνίου 2023). Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να επιλέξουν κατά την κρίση τους, εάν επιθυμούν να επανεπενδύσουν εν μέρει ή συνολικά το υπόλοιπο μερίσματος σε νέες μετοχές εντός της χρονικής περιόδου των δεκατεσσάρων ημερών που εκτείνεται από την 8η Ιουνίου 2023, έως και την 21η Ιουνίου 2023.

Επιπλέον, στη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0.45€ ανά μετοχή. Η επιστροφή κεφαλαίου θα διανεμηθεί την 23η Ιουνίου 2023 (ημερομηνία αποκοπής: 19 Ιουνίου 2023 και ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων μετόχων: 20 Ιουνίου 2023).