ΑΒΑΞ: Ποσοστό 1,54% μεταβίβασε ο Χρ. Ιωάννου σε Κ. Κουβαρά και Κ. Μιτζάλη

ΑΒΑΞ: Ποσοστό 1,54% μεταβίβασε ο Χρ. Ιωάννου σε Κ. Κουβαρά και Κ. Μιτζάλη

Ο κ. Χρήστος Ιωάννου σήμερα ελέγχει έμμεσα συνολικό ποσοστό 31,801%.

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, ανακοινώνει ότι -σύμφωνα με τις από 12.7.2023 γνωστοποιήσεις που έλαβε από τον κ. Χρήστο Ιωάννου και την ελεγχόμενη από αυτόν, σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, κυπριακή εταιρεία CDSJ HOLDINGS LIMITED – η ελεγχόμενη από την CDSJ HOLDINGS LIMITED κυπριακή εταιρεία CSME HOLDINGS LIMITED μεταβίβασε την 11.7.2023 συνολικά 2.200.000 μετοχές που κατείχε άμεσα στην Εταιρεία και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιπροσώπευαν ποσοστό 1,524% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ως εκ τούτου το συνολικό (άμεσο και έμμεσο) ποσοστό που διαθέτει η CSME HOLDINGS LIMITED στην Εταιρεία κατήλθε του ορίου του 25%.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Χρήστος Ιωάννου σήμερα ελέγχει έμμεσα συνολικό ποσοστό 31,801% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (αντιστοιχούν σε 45.896.111 μετοχές και δικαιώματα ψήφου), ήτοι (α) ποσοστό 9,760% (αντιστοιχεί σε 14.086.111 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών CDSJ Holdings Ltd και CSME Holdings Ltd, (β) ποσοστό 14,327% (αντιστοιχεί σε 20.676.500 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών CDSJ Holdings Ltd, CSME Holdings Ltd, STEJO Ltd και JCGH Ltd και (γ) ποσοστό 7,714% (αντιστοιχεί σε 11.133.500 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών CDSJ Holdings Ltd και Honeysuckle Properties Ltd.

Η Εταιρεία ανακοινώνει, επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι:

(α) η κυπριακή εταιρεία CSME HOLDINGS LIMITED (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ως πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ήτοι τον κ. Χρήστο Ιωάννου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι την 11.7.2023 προέβη σε πώληση 2.200.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας,

(β) η κυπριακή εταιρεία SAVETRANS HOLDINGS LIMITED (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ως πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ήτοι τον κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι την 11.7.2023 προέβη σε αγορά 1.300.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, και

(γ) η κυπριακή εταιρεία ACACCOIA LIMITED (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ως πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ήτοι τον κ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι την 11.7.2023 προέβη σε αγορά 900.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας.