ΤτΕ: Σχεδόν αμετάβλητο το επιτόκιο νέων καταθέσεων

04/04/2018, 13:35
tte
Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, το Φεβρουάριο του 2018, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων μειώθηκε.

Το περιθώριο επιτοκίου* μειώθηκε στις 4,15 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,28%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,09%, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,15%.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 0,59%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 60 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,43%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,54%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 175 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,73%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,35%.

Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,97%.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου μειώθηκε κατά 123 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,69%.

Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 41 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,05%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 56 μονάδες βάσης στο 4,43%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 125 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,59%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,88%.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Aμετάβλητο παρέμεινε, το Φεβρουάριο του 2018, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο.

Το περιθώριο επιτοκίου* παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις 4,17 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,32%.
Το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,49%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,62%.

Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο και διαμορφώθηκε στο 0,92%.

Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,33%.

Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,93%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,81%.
Το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο και διαμορφώθηκε στο 4,76%.


Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ
Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Μίας ημέρας από νοικοκυριά 0,10 0,09 0,09
Μίας ημέρας από επιχειρήσεις 0,16 0,16 0,15
Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά 0,60 0,61 0,59
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων 0,29 0,29 0,28
ΔΑΝΕΙΑ Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 14,56 14,59 14,54
Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 5,35 5,36 5,35
Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 6,99 6,97 6,97
Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1 7,64 8,48 6,73
Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1: 4,41 4,92 3,69
-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ 5,17 5,46 5,05
-δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ 4,53 4,99 4,43
-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ 4,36 4,84 3,59
Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1 2,99 2,78 2,88
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων 4,91 5,03 4,43
Περιθώριο επιτοκίου* 4,62 4,74 4,15


Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ
Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη 0,62 0,62 0,62
Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη 0,87 0,93 0,92
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων** 0,32 0,32 0,32
ΔΑΝΕΙΑ Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 2,35 2,33 2,33
Καταναλωτικά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών 5,95 5,94 5,93
Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 3,73 3,75 3,81
Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 4,86 4,77 4,76
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων 4,49 4,48 4,49
Περιθώριο επιτοκίου* 4,17 4,16 4,17