Εθνική Τράπεζα: Ο Andrew McIntyre νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

24/04/2018, 09:26
ete


Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, και κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, ο κ. Andrew McIntyre εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας και το υφιστάμενο πλαίσιο αρχών εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο κ. Andrew McIntyre, έχοντας διατελέσει σε σημαντικές θέσεις σε διάφορους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, διαθέτει εκτενή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και εξειδίκευση στους τομείς της ελεγκτικής και της διαχείρισης κινδύνων, έχοντας μακρά σταδιοδρομία σε εξέχουσες διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.