Μειώθηκαν οι ζημιές της Attica

02/07/2018, 11:30
Μειώθηκαν οι ζημιές της Attica

Στα 5,95 εκατ. ευρώ μειώθηκαν οι ζημιές της Attica Bank το α΄ τρίμηνο του 2018, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν στα 19,38 εκατ. σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 4,8 εκατ. ευρώ περίπου αυξημένα κατά 5,3% σε σχέση με τα αναπροσαρμοσμένα συγκρίσιμα της αντίστοιχης περιόδου του 2017.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 700,5 εκατ. ευρώ αφορούν τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ την 31.03.2018, έναντι 2,2 δισ. ευρώ την 31.12.2017.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) ανέρχεται σε 38% (2017:37%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις ανέρχεται σε 46% (2017:40%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1,94 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 0,8% σε σχέση με την 31.12.2017 και κατά 9% σε σχέση με την 31.03.2017. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο ανήλθε σε 138% κατά την 31.03.2018 βελτιωμένος έναντι ποσοστού 224% την 31.03.2017. Η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας ανήλθε κατά την 31.03.2018 σε 885 εκατ. ευρώ μειωμένη κατά 230 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.