Πειραιώς: Στο 18,62% η έμμεση συμμετοχή της Paulson & Co

12/05/2021, 22:49
Πειραιώς: Στο 18,62% η έμμεση συμμετοχή της Paulson & Co

H Πειραιώς Financial Holdings A.E. ανακοινώνει, κατόπιν της από 10.05.2021 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης, ότι από την 07.05.2021 η "Paulson & Co. Inc." κατέχει έμμεσα μέσω επενδυτικών κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται, 232.758.919 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 18,62% επί του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας, εξαιρουμένων αυτών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), οι οποίες υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 7α του Ν.3864/2010. 

Σημειώνεται ότι Ηηεταιρεία Paulson & Co Inc. ασκεί τα δικαιώματα ψήφου ως διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία κατέχουν άμεσα τις μετοχές της Πειραιώς Financial Holdings Α..