Attica Bank: Πώς μπορεί το επενδυτικό κοινό να αγοράσει warrants

08/09/2021, 20:47
Attica Bank: Πώς μπορεί το επενδυτικό κοινό να αγοράσει warrants

H Attica Bank ενημερώνει εκ νέου το επενδυτικό κοινό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη (και έως και την 15-09-2021) η διαδικασία, βάσει της οποίας υφιστάμενοι μέτοχοι ή τρίτοι δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι «τίτλοι») που η Τράπεζα εξέδωσε στις 16-08- 2021 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Συγκεκριμένα υπενθυμίζεται στο επενδυτικό κοινό ότι:

 • Η Τράπεζα εξέδωσε στις 16-08-2021, 992.512.679 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι «τίτλοι») υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και παρέδωσε αυτούς κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση τους στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.
 • οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 της ΠΥΣ, δικαίωμα εξαγοράς των άνω τίτλων κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07-07-2021 και με τιμή εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο.
 • Κάθε υφιστάμενη κοινή μετοχή αντιστοιχεί (κατόπιν στρογγυλοποίησης) σε δικαίωμα απόκτησης 2,15 τίτλων.
 • Η προθεσμία εντός της οποίας οι υφιστάμενοι μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων, είναι το χρονικό διάστημα από 31.08.2021 έως και την 15.09.2021.
 • Παρέχεται στους υφιστάμενους μετόχους δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας αδιάθετων τίτλων με Τιμή Εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο.
 • Παρέχεται σε τρίτους δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας αδιάθετων τίτλων στην Τιμή Εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο.
 • Aν μετά από την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από τους υφιστάμενους μετόχους παραμείνουν αδιάθετοι τίτλοι, αυτοί θα κατανέμονται στους υφιστάμενους μετόχους και σε τρίτους επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση αδιάθετων τίτλων. Αν ο αριθμός των αδιάθετων τίτλων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των τίτλων που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές ικανοποιούνται στο σύνολό τους. Αν ο αριθμός των αδιαθέτων δεν επαρκεί για την κάλυψη των υποβληθεισών αιτήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα αποφασίσει με νεότερη απόφασή του για τον τρόπο κατανομής των αδιαθέτων.
 • Η αίτηση που θα υποβληθεί από τους υφιστάμενους μετόχους ή τρίτους για την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς των τίτλων καθώς και για την άσκηση δικαιώματος προεγγραφής για την απόκτηση αδιάθετων τίτλων κατά την αναφερόμενη ως άνω προθεσμία θα είναι ενιαία και τα δικαιώματα θα ασκηθούν ταυτόχρονα.

Η άνω αίτηση υποβάλλεται είτε στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας είτε στο θεματοφύλακα του κάθε επενδυτή, ενώ ταυτόχρονα θα καταβάλλεται το τίμημα που αντιστοιχεί στην εξαγορά των άνω τίτλων.
Η παραλαβή των αρχείων και εγγραφών που υποβάλλονται στην Τράπεζα εκ μέρους των χειριστών θα γίνεται από την Υποδιεύθυνση Λειτουργικής Στήριξης Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών (Δημητρίου Γούναρη 3-5 & Πλαπούτα, Περιστέρι, Ισόγειο).
Για καλύτερη εξυπηρέτηση και λόγω COVID 19, παρακαλούμε να υπάρχει πρώτα επικοινωνία με την Υποδιεύθυνση Λειτουργικής Στήριξης Χρηματαγορών και Κεφαλαίων/Τμήμα Θεματοφυλακής πελατείας Α/Κ και Μετοχολογίου (τηλ. 210-3669570 και 210-3669571) αρμόδιοι: κα Ελένη Ευθυμίου, κα Μαρίνα Απανωμεριτάκη), για κλείσιμο ραντεβού.
Για την αποστολή τυχόν δοκιμαστικών αλλά και των τελικών αρχείων θα χρησιμοποιείται η εξής διεύθυνση email: [email protected].

 • Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για αδιάθετους τίτλους που δεν ικανοποιηθεί, το αναλογούν τίμημα θα επιστρέφεται στο αιτούντα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής των αδιάθετων τίτλων.
 • Ο Συμμετέχων του Δημοσίου (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος) προβαίνει στον έλεγχο των αιτημάτων, την απόδοση του αναλογούντος αριθμού τίτλων, τον διακανονισμό της συναλλαγής, καθώς και την απόδοση του προϊόντος της αγοράς των τίτλων στο ελληνικό Δημόσιο.

Με την πάροδο της προθεσμίας εξαγοράς θα ακολουθήσει ενημέρωση της Τράπεζας προς τους αιτούντες για τον αριθμό των τίτλων που θα περιέλθουν στην κατοχή τους, μέσω της πίστωσης των τίτλων στους λογαριασμούς τους στο Σ.Α.Τ.

 • Η Τράπεζα θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωσή της για την εισαγωγή των τίτλων προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά καθώς και για το χρονικό διάστημα διαπραγμάτευσής τους.
 • Στη συνέχεια, οι τίτλοι θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με αναλογία ενός τίτλου σε μία μετοχή. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΠΥΣ, μετά τη λήξη της συνολικής προθεσμίας που προβλέπεται στον όρο 6 της ΠΥΣ, οι τίτλοι αποτελούν κινητές αξίες κατά την έννοια της παρ. 44 του άρθρου 4 του ν. 4548/2018 (Α’ 14) και της περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3371/2005 (Α΄ 178) και είναι ελευθέρως μεταβιβάσιμοι και διαπραγματεύσιμοι σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της άνω περιγραφόμενης διαδικασίας οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΥΣ, ενώ για την εισαγωγή τους στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και για την μετατροπή τους σε μετοχές θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129.
Σημαντική ενημέρωση: Υπογραμμίζεται εκ νέου ιδιαίτερα ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΠΥΣ, έως και την ημερομηνία μετατροπής των τίτλων: «……….
Σε περίπτωση που λάβουν χώρα επιτρεπόμενες εταιρικές πράξεις, ο αριθμός των τίτλων διατηρείται αμετάβλητος, εκτός από την περίπτωση της συνένωσης μετοχών, οπότε ο αριθμός των τίτλων και αντιστοίχως ο αριθμός των μετοχών που εκδίδονται συνεπεία της μετατροπής αυτών αναπροσαρμόζονται ως εξής: ο νέος αριθμός των τίτλων ισούται με το γινόμενο του αριθμού των τίτλων αμέσως πριν από την εν λόγω συνένωση, πολλαπλασιαζόμενου επί την εξής σχέση: Αριθμός κοινών μετοχών μετά από τη συνένωση/(διά) Αριθμός κοινών μετοχών υφιστάμενων πριν από τη συνένωση.»
Δεδομένου ότι στη δημοσιευμένη πρόσκληση για την επικείμενη Γ.Σ. της Τράπεζας στις 15-09-2021 έχει τεθεί μεταξύ άλλων ως θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Η αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από €0,30 σε €18,00 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας δια της συνένωσης 60 μετοχών σε μία (reverse split), …», επισημαίνεται ότι εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση από την άνω Γενική Συνέλευση, και σύμφωνα με το άνω άρθρο της Π.Υ.Σ., οι τίτλοι που θα αποκτηθούν κατά την άνω περιγραφόμενη διαδικασία θα απομειωθούν δια της συνένωσης εξήντα (60) τίτλων σε ένα (1). Ο αριθμός των τίτλων που θα αποκτηθεί κατά την άνω περιγραφόμενη διαδικασία θα αντιστοιχεί στο νέο απομειωμένο αριθμό τίτλων, οι οποίοι θα μετατραπούν μετά τη λήξη της διαπραγμάτευσής τους σε ισάριθμο (ήτοι απομειωμένο) αριθμό μετοχών.