Alpha Bank: Σε 297 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα προσαρμοσμένα, μετά από φόρους, κέρδη στο εννεάμηνο

30/11/2021, 18:06
Alpha Bank: Σε 297 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα προσαρμοσμένα, μετά από φόρους, κέρδη στο εννεάμηνο

Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους ύψους 297 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Alpha Bank για το εννεάμηνο του 2021.

O διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, σε δήλωση του αναφέρει “Η επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy τον Ιούνιο και η υπογραφή της συμφωνίας για το Project Cosmos τον Οκτώβριο συνιστούν σημαντική πρόοδο στην προσπάθειά μας να μετασχηματίσουμε την Alpha Bank σε μία Τράπεζα πιο ανθεκτική και αποδοτική, ικανή να αξιοποιήσει το ακόμη ισχυρότερο κεφαλαιακό της προφίλ για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος των Μετόχων, των Πελατών και της Κοινωνίας”, και προσθέτει: “Κατά το Εννεάμηνο του 2021, τα προσαρμοσμένα Κέρδη μας μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 300 εκατ., εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων ύψους 5,8%. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εντατικά πάνω στους κύριους πυλώνες του Στρατηγικού μας Σχεδίου “Project Tomorrow”, που είναι η πελατοκεντρική μας ανάπτυξη, η αναβάθμιση του λειτουργικού μας μοντέλου και η περαιτέρω ενίσχυση της οργανωτικής μας αποτελεσματικότητας, προκειμένου να αυξήσουμε την κερδοφορία μας σε διψήφια ποσοστά. Επιβεβαίωση αυτής μας της δέσμευσης αποτελεί και η δημόσια παρουσίαση της προόδου του Προγράμματος Μετασχηματισμού μας “the alpha blueprint”, η οποία έτυχε θερμή υποδοχής, τόσο από τους Ανθρώπους μας όσο και από την αγορά.

Η Alpha Bank παρείχε σημαντική στήριξη στην ελληνική οικονομία, με δάνεια ύψους Ευρώ 3,8 δισ. κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους, με παράλληλη επιτάχυνση του ρυθμού πιστωτικής της επέκτασης. Η αύξηση των χορηγήσεων και η βελτίωση του οικονομικού κλίματος συνέβαλαν στην ενίσχυση των Καθαρών Εσόδων από Προμήθειες σε Ευρώ 109,8 εκατ. στο γ’ τρίμηνο του 2021, επίδοση που ξεπερνά τον στόχο των Ευρώ 100 εκατ. για δεύτερο συνεχές τρίμηνο.

Επιπλέον, έχουμε ήδη επιτύχει περίπου το 50% του προβλεπόμενου για την περίοδο 2021-2024 στόχου μείωσης του κόστους, διασφαλίζοντας οφέλη, αρχής γενομένης από το 2022. Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού (“the alpha blueprint”) βρίσκεται σε πλήρη υλοποίηση για την επίτευξη και των υπόλοιπων στόχων αποδοτικότητας.

Ως αποτέλεσμα της αναταξινόμησης της περιμέτρου των δανείων της συναλλαγής “Cosmos” στα “Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση”, σε συνέχεια της σχετικής συμφωνίας μας με την Davidson Kempner, πετύχαμε μία πολύ ουσιαστική μείωση των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, με το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου να μειώνεται σε ποσοστό χαμηλότερο του 1%, για τρίτο συνεχές τρίμηνο. Η επικείμενη ολοκλήρωση των συναλλαγών που δρομολογούμε θα διασφαλίσει την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού μας, καθώς βρισκόμαστε σε τροχιά επίτευξης του στόχου μας να μειώσουμε τον Δείκτη μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων μας σε μονοψήφιο ποσοστό στις αρχές του 2022.”

Αυξημένη τραπεζική δραστηριότητα το γ ́ τρίμηνο 2021

Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 3,8 δισ. για το εννεάμηνο 2021, παρέχοντας σημαντική στήριξη στην ελληνική οικονομία.
Η δυναμική του Δικτύου της Alpha Bank αποτελεί μοχλό ενίσχυσης των χορηγήσεων Wholesale Banking, καθώς η Τράπεζα ανταποκρίνεται δυναμικά και αναλαμβάνει σημαντικές χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις κυρίως στους τομείς της ενέργειας, της εστίασης και των υποδομών.
Η πιστωτική ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με την εισροή πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) που θα ξεκινήσει από το 2022.

  • Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε Ευρώ 0,8 δισ. το εννεάμηνο 2021 που προέκυψε από την χορήγηση δανείων ύψους Ευρώ 1 δισ. σε επιχειρήσεις, επίδοση που επιβεβαιώνει τον τεθέντα στόχο για το 2021.
  • H αύξηση των εκταμιεύσεων και η βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας, είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των Εσόδων από Προμήθειες, η οποία ανήλθε σε Ευρώ 109,8 εκατ, καταγράφοντας επίδοση που ξεπερνά τα Ευρώ 100 εκατ. για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, εξαιρουμένων των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς, κατά 50% σε ετήσια βάση. Με την πρόσφατη στρατηγική συνεργασία με την εταιρία Νexi S.p.A., η Alpha Bank αποκτά ηγετική θέση στην ελληνική αγορά στον τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών.
  • Νέο υψηλό κατέγραψαν οι εγχώριες καταθέσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά Ευρώ 1,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 40,7 δισ., κυρίως από καταθέσεις πρώτης ζήτησης οι οποίες αποτελούν άνω του 80% των συνολικών εγχώριων καταθέσεων.

Τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου 2021 επιτρέπουν στην Alpha Bank να ξεπεράσει το βραχυπρόθεσμο στόχο για απόδοση ιδίων κεφαλαίων1 στο 5% για το 2021

To γ’ τρίμηνο 2021, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 191,7 εκατ., μειωμένο κατά 16,4% ή Ευρώ 37,8 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της αποαναγνώρισης
της περιμέτρου των δανείων Galaxy και της βελτίωσης των Επαναλαμβανόμενων Λειτουργικών Εξόδων μετά την απόσχιση της Cepal. Σε ετήσια βάση, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων παρέμεινε
αμετάβλητο και ανήλθε σε Ευρώ 657,8 εκατ. (+0,3%).

  • Το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 14,2% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 318,5 εκατ., λόγω της αποαναγνώρισης της περιμέτρου των δανείων Galaxy και του αναδρομικού οφέλους του Προγράμματος TLTRO-III που καταγράφηκε το β’ τρίμηνο.
  • Tο γ’ τρίμηνο 2021, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 5,8% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα της απόσχισης της Cepal. Το εννεάμηνο 2021, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα για τον Όμιλο μειώθηκαν κατά 0,9% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της μείωσης των Δαπανών Προσωπικού. Η Τράπεζα έχει ήδη εξασφαλίσει το 50% του τεθέντος στόχου μείωσης του κόστους για τα έτη 2021-2024.
  • Το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (VSS) που ολοκλήρωσε η Τράπεζα στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2021, αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή αποχώρηση περισσότερων από 550 Εργαζομένων, με εκτιμώμενο όφελος περίπου Ευρώ 24 εκατ. στις Δαπάνες Προσωπικού, σε ετήσια βάση. Ως αποτέλεσμα του επιτυχούς Προγράμματος VSS καθώς και των αυξημένων αποχωρήσεων, ο αριθμός του Προσωπικού της Τράπεζας στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί σημαντικά σε περίπου 5.500 Εργαζομένους.
  • Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 200,9 εκατ. έναντι Ευρώ 246,5 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, επίδοση που οφείλεται στην αποαναγνώριση της περιμέτρου του χαρτοφυλακίου Galaxy.
  • Το γ ́ τρίμηνο 2021, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 437 εκατ., έναντι Ευρώ 127,9 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, εκ των οποίων Ευρώ 354,5 εκατ.αφορούν σε συναλλαγές ΜΕΑ, σχετιζόμενων κυρίως με την επίπτωση των συναλλαγών Cosmos και Orbit, εκ των οποίων η αναταξινόμηση της περιμέτρου των δανείων της πρώτης στα «ΣτοιχείαΕνεργητικού προς Πώληση» πραγματοποιήθηκε το γ ́τρίμηνο. Μη λαμβανομένων υπόψη των Zημιών απομείωσης αναφορικά με τις συναλλαγές χαρτοφυλακίων ΜΕΑ,οι ζημίες απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου μειώθηκαν περαιτέρω το γ’ τρίμηνο του 2021 σε Ευρώ 59 εκατ. με αποτέλεσμα το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) να διαμορφώνεται σε 60 μονάδες βάσης2, δηλαδή χαμηλότερο του 1% για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, ενώ τα έξοδα διαχείρισης δανείων της Cepal, τα οποία αναταξινομήθηκαν στις «Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων» το γ’ τρίμηνο, ανήλθαν σε Ευρώ 24 εκατ. Μη λαμβανομένων υπόψη των Zημιών απομείωσης αναφορικά με τις επικείμενες συναλλαγές χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, το κόστος πιστωτικού κινδύνου ως ποσοστό των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις αναμένεται να ανέλθει σε 90 μΤο Εννεάμηνο 2021, τα Προσαρμοσμένα1 Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 297 εκατ.
  • Συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προέκυψαν από τη συναλλαγή Galaxy2 και καταγράφηκαν το β’ τρίμηνο, το Αποτέλεσμα μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε Ευρώ 2,5 δισ. το εννεάμηνο του 2021,σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και το Κεφαλαιακό Σχέδιο της Τράπεζας.

Κεφαλαιακή Eπάρκεια – Ρευστότητα και Διαχείριση των Καθυστερήσεων με στόχο την απόδοση ιδίων κεφαλαίων

Η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 16,5%, και τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σε 13,9%, ενώ λαμβάνοντας υπόψη
την θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) που προκύπτει από τη συναλλαγή Cosmos και αναμένεται να λογιστικοποιηθεί το δ’ τρίμηνο, οι εν λόγω Δείκτες διαμορφώνονται σε 17,2% και 14,5%, αντιστοίχως.
Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 6 δισ.
Συνολικά, στα επόμενα τρίμηνα, η Τράπεζα θα ενισχύσει περαιτέρω τους κεφαλαιακούς της δείκτες κατά 60 μονάδες βάσης από την εφαρμογή εσωτερικών κεφαλαιακών μέτρων, τα οποία θα αντισταθμίσουν πλήρως την αρνητική επίπτωση για τις αναμενόμενες μη οργανικές ενέργειες διαχείρισης των Καθυστερήσεων.