Εθνική Τράπεζα: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης επενδύσεων

07/02/2022, 22:49
Εθνική Τράπεζα: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης επενδύσεων

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει για μια ακόμη φορά στη μεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Πιστή στον πρωταγωνιστικό ρόλο που παραδοσιακά διαδραματίζει στην ελληνική οικονομία, προχώρησε στο σχεδιασμό του πλαισίου υπηρεσιών ΕΘΝΙΚΗ 2.0, μέσω του οποίου παρέχει στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση για επιχειρήσεις που επιδιώκουν να επωφεληθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Το ΤΑΑ συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό να εξασφαλίσει στα κράτη-μέλη οικονομική στήριξη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων με πόρους του ΤΑΑ, το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) κατάρτησε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το οποίο προβλέπει τη χρήση μέρους των κεφαλαίων για την χρηματοδότηση ιδιωτικών επιχειρηματικών επενδύσεων.

Το συνολικό επιλέξιμο κόστος των ιδιωτικών επενδύσεων συγχρηματοδοτείται μέχρι 50% με κεφάλαια του Ταμείου, καθώς και τουλάχιστον κατά 20% με ίδια κεφάλαια των επενδυτών και τουλάχιστον κατά 30% με δάνεια προερχόμενα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ή και ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς θεσμούς (EIB, EBRD). Σε αυτό το πλαίσιο, η Εθνική Τράπεζα απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης για την πραγματοποίηση επενδύσεων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το αίτημα χρηματοδότησης προς την Τράπεζα υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στο [email protected][email protected]. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, στο https://www.nbg.gr/el/corporate/specialized-lending#co-funded-programmes. Η υποβολή των προτάσεων ξεκινά από την ανάρτηση της Πρόσκλησης και διαρκεί έως την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.