Ελλάκτωρ: Με 9,79% η AtlasInvest Holding

27/08/2021, 11:49
Ελλάκτωρ: Με 9,79% η AtlasInvest Holding

Στο 9,7977% ανήλθε το ποσοστό της AtlasInvest Holding, η οποία ελέγχεται από τον κ. Martialis Quirinus van Poecke, στην Ελλάκτωρ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία» ή/και «Εκδότρια») γνωστοποιεί ενημέρωση (κατ’ άρθρο 9 του ν.3556/2007) που έλαβε στις 26 Αυγούστου 2021, από μέτοχό της (και υπόχρεα πρόσωπα), σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, σχετικά με τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας, ως κατωτέρω.

Το νομικό πρόσωπο, ATLAS NV, μέτοχος της Εταιρείας, με έδρα το Βέλγιο, η οποία ελέγχεται από ATLASINVEST HOLDING B.V, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον κ. Martialis Quirinus van Poecke, ενημερώνει ότι, μετά την από 23 Αυγούστου 2021 ανακοίνωση της Εκδότριας, συνεπεία ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της η οποία αποφασίστηκε από την ΕΓΣ των μετόχων της την 22.04.2021 (η “ΑΜΚ”), σχετικά με το ύψος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο ανήλθε σε €13.927.680,20, διαιρούμενο σε 348.192.005 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μία, με 348.192.005 συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, η συμμετοχή της ATLAS NV διαμορφώθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου στις 23.08.2021:

Το νομικό πρόσωπο, ATLAS NV, συνεπεία της συμμετοχής του μετόχου στην ΑΜΚ της Εκδότριας (έλαβε 13.121.100 Νέες Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,7684% των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας), η συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, διαμορφώθηκε ως εξής :

(α) άμεση συμμετοχή 9,7977% (ήτοι 34.114.860 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

(β) έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 9,7977% (ήτοι 34.114.860 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Το νομικό πρόσωπο, ATLASINVEST HOLDING B.V., με έδρα το Βέλγιο (η οποία ελέγχει την ATLAS NV), καθώς και το φυσικό πρόσωπο Martialis Quirinus van Poecke (ο οποίος ελέγχει την ATLASINVEST HOLDING B.V.), συναφώς με την υπό (1) γνωστοποίηση, ενημέρωσαν ότι ελέγχουν συνολικά (εμμέσως) συμμετοχή και δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,7977% (ήτοι 34.114.860 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Πρόσθετες πληροφορίες – Παρατήρηση.

Η ATLAS NV, ελέγχεται από ATLASINVEST HOLDING B.V, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον κ. Martialis Quirinus van Poecke.

Η γνωστοποίηση γίνεται λόγω της συμμετοχής της μετόχου ATLAS NV στην ΑΜΚ της Εκδότριας. Σημειώνεται ότι, σε σχέση με την τελευταία γνωστοποίηση του μετόχου την 23.06.2021, ουδεμία μεταβολή πάνω από 3% ή υπέρβαση ορίου (παραμένει η συμμετοχή της άνω του ορίου 5%), επήλθε στα δικαιώματα ψήφου της ATLAS NV στην Εκδότρια, η οποία να επιβάλει γνωστοποίηση δυνάμει του ν. 3556/2007.