Attica Bank: Από 31/8 ως 15/9 η αγορά warrants από τους μετόχους

30/08/2021, 18:23
Attica Bank: Από 31/8 ως 15/9 η αγορά warrants από τους μετόχους

Από τις 31 Αυγούστου έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα έχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Attica Bank δικαίωμα εξαγοράς των warrants που εξέδωσε η τράπεζα.

Από τις 31 Αυγούστου έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα έχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Attica Bank δικαίωμα εξαγοράς των warrants που εξέδωσε η τράπεζα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εισηγμένη, σε συνέχεια των από 12-08-2021 και 16- 08-2021 ανακοινώσεών της και στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 ("DTC") καθώς και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Η Τράπεζα εξέδωσε στις 16-08-2021, 992.512.679 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι "τίτλοι") υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και παρέδωσε αυτούς κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση τους στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.

Oι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 της άνω ΠΥΣ, δικαίωμα εξαγοράς των άνω τίτλων κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 07-07-2021, και με τιμή εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο.

Κάθε υφιστάμενη κοινή μετοχή αντιστοιχεί (κατόπιν στρογγυλοποίησης) σε δικαίωμα απόκτησης 2,15 τίτλων.

H προθεσμία εντός της οποίας οι υφιστάμενοι μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων, είναι το χρονικό διάστημα από 31.08.2021 έως και την 15.09.2021.

Παρέχεται στους υφιστάμενους μετόχους δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας αδιάθετων τίτλων με Τιμή Εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο.

Παρέχεται σε τρίτους δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας αδιάθετων τίτλων στην Τιμή Εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο.

Aν μετά από την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από τους υφιστάμενους μετόχους παραμείνουν αδιάθετοι τίτλοι, αυτοί θα κατανέμονται στους υφιστάμενους μετόχους και σε τρίτους επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση αδιάθετων τίτλων. Αν ο αριθμός των αδιάθετων τίτλων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των τίτλων που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές ικανοποιούνται στο σύνολό τους. Αν ο αριθμός των αδιαθέτων δεν επαρκεί για την κάλυψη των υποβληθεισών αιτήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα αποφασίσει με νεότερη απόφασή του για τον τρόπο κατανομής των αδιαθέτων.

Η αίτηση που θα υποβληθεί από τους υφιστάμενους μετόχους ή τρίτους για την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς των τίτλων καθώς και για την άσκηση δικαιώματος προεγγραφής για την απόκτηση αδιάθετων τίτλων κατά την αναφερόμενη ως άνω προθεσμία θα είναι ενιαία και τα δικαιώματα θα ασκηθούν ταυτόχρονα. Η άνω αίτηση υποβάλλεται είτε στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας, είτε στο θεματοφύλακα του κάθε επενδυτή ενώ ταυτόχρονα θα καταβάλλεται το τίμημα που αντιστοιχεί στην εξαγορά των άνω τίτλων. Η παραλαβή των αρχείων και εγγράφων που υποβάλλονται στην Τράπεζα εκ μέρους των χειριστών θα γίνεται από τη Υποδιεύθυνση Λειτουργικής Στήριξης Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών (Δημητρίου Γούναρη 3-5 & Πλαπούτα, Περιστέρι, Ισόγειο). Για καλύτερη εξυπηρέτηση και λόγω COVID 19, παρακαλούμε να υπάρχει πρώτα επικοινωνία με την Υποδιεύθυνση Λειτουργικής Στήριξης Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών / Τμήμα Θεματοφυλακής πελατείας Α/Κ και Μετοχολογίου (τηλ. 210-3669570 και 210-3669571) αρμόδιοι: κα Ελένη Ευθυμίου, κα Μαρίνα Απανωμεριτάκη), για κλείσιμο ραντεβού.

Για την αποστολή τυχόν δοκιμαστικών αλλά και των τελικών αρχείων θα χρησιμοποιείται η εξής διεύθυνση e-mail: [email protected].

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για αδιάθετους τίτλους που δεν ικανοποιηθεί, το αναλογούν τίμημα θα επιστρέφεται στο αιτούντα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής των αδιάθετων τίτλων.

Ο Συμμετέχων του Δημοσίου (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προβαίνει στον έλεγχο των αιτημάτων, την απόδοση του αναλογούντος αριθμού τίτλων, τον διακανονισμό της συναλλαγής, καθώς και την απόδοση του προϊόντος της αγοράς των τίτλων στο ελληνικό Δημόσιο.

Με την πάροδο της προθεσμίας εξαγοράς θα ακολουθήσει ενημέρωση της Τράπεζας προς τους αιτούντες για τον αριθμό των τίτλων που θα περιέλθουν στην κατοχή τους, μέσω της πίστωσης των warrants στους λογαριασμούς τους στο Σ.Α.Τ.

Η Τράπεζα θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωσή της για την εισαγωγή των τίτλων προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά καθώς και για το χρονικό διάστημα διαπραγμάτευσής τους.

Στη συνέχεια, οι τίτλοι θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με αναλογία ενός τίτλου σε μία μετοχή.