Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: ανάκληση άδειας χρηματιστηριακής και πρόστιμα για παραβάσεις

14/09/2021, 19:46
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: ανάκληση άδειας χρηματιστηριακής και πρόστιμα για παραβάσεις

Την ανάκληση της άδειας της χρηματιστηριακής «Κύκλος» ως προς την υπηρεσία φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων πελατών της, αποφάσισε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα με την ίδια ανακοίνωση, η Επιτροπή κάνει γνωστό ότι επέβαλε πρόστιμα στις χρηματιστηριακές «Πειραιώς» και «Euroxx» και στον κ. κ. Ρίζο Βασίλειο για διάφορους κατά περίπτωση λόγους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 928η/14.9.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την ανάκληση της άδειας της εταιρείας «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως προς την παρεπόμενη υπηρεσία της φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών της περ. 1 του τμήματος Β του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 60.000 ευρώ στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 2 του ν.3606/2007, όπως εξειδικεύεται με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) της υπ’ αριθμ. 2/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 2/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ίσχυαν, σχετικά με θέματα της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις και τις διαδικασίες καθώς και θέματα σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάλληλη και άμεση διερεύνηση των καταγγελιών.

Την επιβολή προστίμου ύψους 25.000 ευρώ στον κ. Ρίζο Βασίλειο για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 3606/2007

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 23.000 ευρώ στην εταιρεία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 84 παρ. 2 περ. ζ, 86 περ. στ και θ του ν. 4261/2014, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 περ. α της απόφασης 2/452/2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με θέματα πολιτικής αμοιβών και της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης».