Ενέκρινε τους όρους για την ΑΜΚ της ΔΕΗ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

01/11/2021, 19:39
Ενέκρινε τους όρους για την ΑΜΚ της ΔΕΗ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Τους όρους της ΑΜΚ της ΔΕΗ ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης και συγκεκριμένα τη δημόσια προσφορά 130 εκατ. έως 150 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μέσω ΑΜΚ.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στη Μοτοδυναμική για παραβίαση των διατάξεων περί κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Εκτός αυτού, πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ επιβλήθηκε στην B&F σχετικά με παράβαση θέματα του τμήματος εσωτερικού ελέγχου κατά το 2018.

Αναλυτικά η απόφαση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 934η/1.11.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» για τη δημόσια προσφορά από 130.000.000 έως 150.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
  • Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 10.000 ευρώ στην εταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 (παρ. 3) και 5 (παρ.3) του ν. 3556/2007, καθώς οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 και οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30.6.2018 δεν είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
  • Την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρεία «B&F Α.B.Ε.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 (παρ. 1) της απόφασης 5/204/2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με θέματα του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας κατά το 2018.»