Όμιλος IDEAL: Συγκαλεί έκτακτη ΓΣ για εκλογή ΔΣ και νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

11/11/2021, 20:12
Όμιλος IDEAL: Συγκαλεί έκτακτη ΓΣ για εκλογή ΔΣ και νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Ο Όμιλος IDEAL ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το διοικητικό συμβούλιο,  στις 2 Δεκεμβρίου στις 12 μ.μ. συγκαλεί  έκτακτη Γενικη Συνέλευση των μετόχων, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για να ληφθούν αποφάσεις επί της εκλογής νέου ΔΣ και θέσπισης νέου προγράμματος αγοράς ίδιων μετoχών.

Τα θέματα ημερησίας διάταξης:

 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

  3. Τροποποίηση των άρθρων 6, 13Α, 15 και 30 του Καταστατικού.

  4. Τροποποίηση της υφισταμένης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

  5. Κατάργηση του υφιστάμενου και θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

  6. Συμψηφισμός ζημιών προηγούμενων χρήσεων με το Αποθεματικό υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με τη διάταξη της
  παραγράφου 3 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018.

  7. Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα
  διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.

  8. Κωδικοποίηση καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και χορήγηση εξουσιοδότησης για τη δημοσίευσή του.

  Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 8η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 με τα ως άνω αναφερόμενα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.