ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αρχίζει αύριο, Τετάρτη 17Νοεμβρίου η διαπραγμάτευση των ομολογιών

16/11/2021, 20:00
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αρχίζει αύριο, Τετάρτη 17Νοεμβρίου η διαπραγμάτευση των ομολογιών

Αρχίζει αύριο Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 η διαπραγμάτευση των 250.000 ομολογιών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Η διαπραγμάτευση θα γίνεται στην κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δ.σ. της εταιρείας, τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (η "Έκδοση") ανέρχονται σε €250 εκατ. και ότι οι δαπάνες Έκδοσης εκτιμώνται σε €6,0 εκατ. περίπου και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης. Τα αντληθησόμενα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ θα ανέλθουν σε καθαρό ποσό περίπου €244 εκατ.

Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια της Έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως και με την κατωτέρω προτεραιότητα:

(1) ποσό €30 εκατ. θα διατεθεί έως τις 30.6.2022 για νέες επενδύσεις σε ακίνητα σχετικών με την επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το εν λόγω ποσό για την καταβολή τιμήματος (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων και φόρων) για την αγορά οικοπέδου και αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα. Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την αγορά των εν λόγω ακινήτων έχοντας ήδη υπογράψει μη δεσμευτικό μνημόνιο κατανόησης και η Διοίκηση εκτιμά ότι η επίτευξη αυτής της επένδυσης θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 30.6.2022, καθώς οι βασικοί όροι της συναλλαγής έχουν συμφωνηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνικός και νομικός έλεγχος. Τα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν, μακροπρόθεσμα, για αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του Ομίλου. Αν δεν ολοκληρωθεί η ως άνω συναλλαγή, η Εταιρεία θα αναζητήσει ακίνητα, γειτονικά με τα βιομηχανικά ακίνητα της Εταιρείας ή των θυγατρικών της στην περιοχή των Οινοφύτων που εξυπηρετούν τις επιχειρηματικές ανάγκες του Ομίλου και στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να βρεθούν ως άνω ακίνητα μέχρι τις 31.10.2022 ή το ποσό που διατεθεί είναι μικρότερο των €30 εκατ., η Εταιρεία θα διαθέσει μέχρι τις 31.12.2022 το τυχόν αδιάθετο ποσό για να καλυφθούν ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

(2) ποσό €60 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή οιουδήποτε ποσού προς τους μετόχους της υπό μορφή διανομής μερίσματος ή προμερίσματος ή επιστροφής κεφαλαίου ή οποιασδήποτε άλλης διανομής προς τους μετόχους (σε μετρητά ή σε είδος) και

(3) το εναπομείναν ποσό, ήτοι μέχρι €154 εκατ., θα διατεθεί, εντός 45 ημερών από την Ημερομηνία Εκδόσεως, για μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Ειδικότερα, η Εταιρεία θα διαθέσει:

i) ποσό έως €43 εκατ. στην "Τράπεζα EUROBANK Α.Ε." για την αποπληρωμή των υπ’ αρ. 036/13/28.8.1991, 1712/1/14.12.2010, 37/12/28.8.1991, 570-23.1.1997 συμβάσεων πλαίσιο, ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών, (για περισσότερες πληροφορίες βλ. ενότητα 3.12.1 "Δανειακές Συμβάσεις", παράγραφος "EUROBANK (συμβάσεις πλαίσιο, ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών υπ’ αρ. 036/13/28.8.1991, 1712/1/14.12.2010, 37/12/28.8.1991, 570-23.1.1997, έκαστη όπως σήμερα ισχύει)" του Ενημερωτικού Δελτίου),

ii) ποσό έως €56 εκατ. στην "ALPHA Τράπεζα Α.Ε." για την αποπληρωμή των υπ’ αρ. 13183/7.2.1997 και 25573101/28.7.2011 συμβάσεων πλαίσιο, ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών (για περισσότερες πληροφορίες βλ. ενότητα 3.12.1 "Δανειακές Συμβάσεις", παράγραφος "ALPHA BANK (συμβάσεις πλαίσιο, ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών υπ’ αρ. 13183/7.2.1997 και 25573101/ 28.7.2011, έκαστη όπως σήμερα ισχύει)" του Ενημερωτικού Δελτίου) και

iii) ποσό έως €55 εκατ. στην "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." για την αποπληρωμή των υπ’ αρ. 0400107000/1003/11.3.1988, 9747084420/1.6.2011 και 0400071250/8.11.1977 συμβάσεων πλαίσιο, ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών, (βλ. ενότητα 3.12.1 "Δανειακές Συμβάσεις", παράγραφος "Σύμβαση πίστωσης ETE (αλληλόχρεος λογαριασμός)" του Ενημερωτικού Δελτίου).

Οι δαπάνες έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια.