«Τσεκ απ» ανά διετία θα περνά το πλαίσιο για την Κεφαλαιαγορά

15/07/2020, 10:00
A stock ticker shows stock options inside the Athens stock exchange building in Athens

Με ρήτρα διετούς αναθεώρησης ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την εταιρική διακυβέρνηση και την Κεφαλαιαγορά, σηματοδοτώντας την κρισιμότητα της συνεχούς επίβλεψης και αναβάθμισης της λειτουργικότητας και αξιοπιστίας της εγχώριας αγοράς χρήματος και κεφαλαίων.

Η συναντίληψη για τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου νομοθετήματος επιβεβαιώθηκε από το γεγονός ότι το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από τέσσερα κόμματα (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση), καταρρίπτοντας το "σκορ ομοφωνίας" (τρία κόμματα) με το οποίο ψηφίστηκε προηγουμένως το νομοσχέδιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις.Ο νέος νόμος που εισάγει τομές στο χρηματιστήριο και τις εισηγμένες εταιρείες θα αποτελέσει την αρχή για την ευρύτερη αναμόρφωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και της κεφαλαιαγοράς, αναδεικνύοντας τον  κρίσιμο ρόλο της εποπτείας. Το συγκεκριμένο θέμα είναι κορυφαίο και στην ατζέντα της γερμανικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς η Γερμανία ταράζεται από το σκάνδαλο της Wirecard.Όπως ανέφερε χθες μιλώντας στη Βουλή, ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Γιώργος Ζαββός, το νομοσχέδιο, δεν είναι παρά ένα πρώτο, αν και σημαντικό, βήμα το οποίο θα συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση της κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου και του θεσμικού τους πλαισίου.

 Τα επόμενα βήματα, με στόχο την αναβάθμιση, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, θα γίνουν σε τρία μέτωπα:

Σε επίπεδο διαμόρφωσης κινήτρων, φορολογικών και άλλων, για την προσέλκυση επενδυτών, αλλά και νέων εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από όλους τους φορείς της αγοράς. Η Επιτροπή θα παραδώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα συγκεκριμένες προτάσεις, με σκοπό τη στρατηγική ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου και της κεφαλαιαγοράς. Υπάρχει, επίσης, παράλληλα και λειτουργεί ήδη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο.

Σε επίπεδο περαιτέρω ενίσχυσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του εποπτικού ρόλου της. Η εισαγωγή μιας συνολικής ρύθμισης για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της, ώστε να γίνει πιο ασφαλής και πιο αξιόπιστος εταίρος, στα πλαίσια της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής εποπτείας των κεφαλαιαγορών, θα επανεξεταστεί μετά από δύο χρόνια.

Σε επίπεδο συνολικής αναθεώρησης του καθεστώτος των ορκωτών ελεγκτών και της ΕΛΤΕ, δεδομένου ότι αυτού του είδους οι διεργασίες συντελούνται στην παρούσα φάση και στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) προβλέπεται να λειτουργεί σε στενότερη συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,  ώστε να μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες  και να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η λειτουργία των εισηγμένων εταιρειών κατά τον πλέον διαφανή τρόπο.

Για τον λόγο αυτό, πέραν των δρακόντειων προστίμων (από τις 50.000 ευρώ αυξήθηκαν στο 1 εκατ. ευρώ) με τα οποία απειλούνται πλέον για παραβάσεις οι ορκωτοί ελεγκτές, ο Πρόεδρος των ορκωτών λογιστών, θα γίνει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στο αμέσως προσεχές  διάστημα, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων) θα ετοιμάσουν Memorandum of Understanding στο οποίο θα προβλέπονται αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί ανταλλαγής πληροφοριών και πορισμάτων ελέγχων, για τη διευκόλυνση του έργου των εποπτικών αρχών.

Τα κύρια σημεία του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση και την Κεφαλαιαγορά

Παρουσιάζοντας τα κύρια σημεία του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, είπε ότι ο νέος νόμος:

Εισάγει αναλυτικό πλέγμα διατάξεων που διέπει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου των εισηγμένων εταιρειών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποχρέωση των εισηγμένων  εταιρειών να διαθέτουν πολιτική καταλληλότητας κατά την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Προβλέπει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και πεδία ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου, τις ελάχιστες υποχρεώσεις και αρμοδιότητες που έχουν τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ ενισχύει επίσης τον ρόλο των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ.

Εισάγει δύο νέες, πέραν της Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, που στόχο έχουν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και ορθολογική συμμόρφωση της εταιρείας με το νομοθετικό πλαίσιο. Την Επιτροπή Αποδοχών, της οποίας έργο είναι η ικανοποίηση των προϋποθέσεων του εταιρικού νόμου περί διαμόρφωσης και ελέγχου της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας και την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, της οποίας το έργο έγκειται στη διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή προσώπων ως μελών, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες και κριτήρια κατ’ εφαρμογή της πολιτικής καταλληλότητας.

Ορίζει, ως κύρια αποστολή της κανονιστικής συμμόρφωσης, τη θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών, με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της εταιρείας με το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Αναβαθμίζει ουσιωδώς τις απαιτούμενες οργανωτικές δομές της εταιρείας. Συγκεκριμένα:

Απαιτείται η εταιρεία να υιοθετεί και να εφαρμόζει σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης ανάλογα με το μέγεθος, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Προβλέπει την υποχρέωση  θέσπισης Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας, περίληψη του οποίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα  της.

O Κανονισμός Λειτουργίας πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οργανωτική διάρθρωση, τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, τη διαδικασία διαχείρισης προνομιακών πληροφοριών και ορθής ενημέρωσης του κοινού, και την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας.

Προβλέπεται η υποχρέωση της εταιρείας για εφαρμογή Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καταρτισμένου από φορέα εγνωσμένου κύρους.

Εισάγει σαφείς και συγκεκριμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης από την εταιρεία προς τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό.

Προβλέπει την υποχρέωση της εταιρείας να αναρτά στην ιστοσελίδα της αναλυτικά βιογραφικά των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα προτείνει.

Αποτυπώνει τις αρμοδιότητες της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων, η οποία θα μεριμνά για την άμεση, ακριβή και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων και την υποστήριξή τους για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Δημιουργεί Μονάδα Εταιρικών Ανακοινώσεων, με αρμοδιότητα την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Καθορίζει την εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη βαρύτητα της παράβασης, την επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, καθώς και τον βαθμό υπαιτιότητας.

Πέραν των ανωτέρω διατάξεων που αφορούν θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, με τον νέο νόμο εισάγονται επίσης διατάξεις για την ανάπτυξη της σύγχρονης αγοράς κεφαλαίου, καθώς και διατάξεις που αφορούν θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα σύστασης, αδειοδότησης, λειτουργίας και διάθεσης των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και αναμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσίευσης δελτίου σε περιπτώσεις δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.