Attica Group: Μείωση σε κύκλο εργασιών και EBITDA λόγω της πανδημίας

01/04/2021, 20:21
Attica Group: Μείωση σε κύκλο εργασιών και EBITDA λόγω της πανδημίας

Κατά 28% μειώθκε ο κύκλος εργασιών και κατά 48% το αποτέλεσμα EBITDA της Attica Group για το 2020  σε σχέση με το 2019 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας στην εταιρική δραστηριότητα.

Οπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, "το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοίνωσε τα αποτελέσματα χρήσεως 2020, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 290,40 εκατ. έναντι 405,40 εκατ. στη χρήση 2019 (μείωση 28%). Ο αριθμός των δρομολογίων των πλοίων μειώθηκε, λόγω της πανδημίας, κατά 27% σε σχέση με το 2019.

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 40,47 εκατ. έναντι Ευρώ 78,02 εκατ. στη χρήση 2019 (ποσοστό μείωσης 48%).

Η μείωση του κύκλου εργασιών και κατ΄ επέκταση των EBITDA, σε σχέση με τη χρήση 2019, σχετίζεται άμεσα με την πανδημία COVID-19. Επισημαίνεται ότι κατά το πρώτο δίμηνο του 2020 (προ της εκδήλωσης της πανδημίας), το μεταφορικό έργο του Ομίλου παρουσίαζε σημαντική αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, τάση η οποία αντιστράφηκε πλήρως με την εμφάνιση της πανδημίας και την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στην ελεύθερη διακίνηση επιβατών και οχημάτων.

Η διοίκηση εκτίμησε έγκαιρα τα νέα δεδομένα που προέκυψαν και έλαβε αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα επιχειρησιακής λειτουργίας, με αποτέλεσμα να περιορίσει τα λειτουργικά έξοδα και να θωρακίσει τη ρευστότητά του Ομίλου αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό και μεταξύ άλλων, τα στοχευμένα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων που ανακοίνωσε η Πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε και σε μείωση και επανασχεδιασμό σημαντικού αριθμού δρομολογίων των πλοίων, με βασικό κριτήριο την αδιάλειπτη μεταφορά αγαθών, την εξυπηρέτηση των κατοίκων των νησιών, και τη διαρκή σύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, στη χρήση 2020 προέκυψαν, σε ενοποιημένη βάση, ζημίες Ευρώ 49,37 εκατ. έναντι κερδών μετά από φόρους Ευρώ 20,85 εκατ. στη χρήση 2019. Από τις ζημίες αυτές, ποσό Ευρώ 24,58 εκατ. αφορά πράξεις αντιστάθμισης μέρους του κινδύνου μεταβολής της τιμής των καυσίμων, οι οποίες διενεργήθηκαν πριν τη μεγάλη διεθνή πτώση των τιμών των καυσίμων.

Την 31.12.2020, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ήταν Ευρώ 80,53 εκατ. έναντι Ευρώ 105,33 εκατ. στις 31.12.2019.

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 678,66 εκατ. (Ευρώ 688 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2019).

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2020 ανήλθε σε Ευρώ 430,54 εκατ. (Ευρώ 410,76 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2019), από τα οποία Ευρώ 405,49 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 391,70 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2019) και Ευρώ 25,05 εκατ. βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 19,06 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2019).

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2020 σε Ευρώ 378,35 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,75 ανά μετοχή της Εταιρίας.

Την 31.12.2020 ο Όμιλος απασχολούσε 1.412 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η Attica Group διαθέτει 30 πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται με τα εμπορικά σήματα "Superfast Ferries", "Blue Star Ferries" και "Hellenic Seaways". Από τα πλοία αυτά, τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά - οχηματαγωγά, τα 9 είναι ταχύπλοα και 1 πλοίο είναι φορτηγό – οχηματαγωγό. Τα πλοία του Ομίλου είναι ιδιόκτητα πλην ενός επιβατηγού – οχηματαγωγού που είναι με μακροχρόνια γυμνή ναύλωση. Όλα τα πλοία είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο και φέρουν την ελληνική σημαία.

Τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στις γραμμές σύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας (Διεθνείς Πλόες), ενώ ένα πλοίο ήταν ναυλωμένο στο εξωτερικό. Από τον Μάρτιο του 2021, η Attica Group έχει ανακοινώσει την έναρξη απευθείας ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων.

Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, σε σχέση με τη χρήση 2019, μειώθηκε κατά 53% στους επιβάτες, κατά 38% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 14% στα φορτηγά οχήματα.

Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ LINES.