Space Hellas: Με αυξημένα μεγέθη έκλεισε το α΄ εξάμηνο του 2021

30/09/2021, 18:30
Space Hellas: Με αυξημένα μεγέθη έκλεισε το α΄ εξάμηνο του 2021

Αύξηση ύψους 9,74% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas το Α’ εξάμηνο του 2021 και ανήλθε σε € 36,3 εκατ., έναντι € 33,04 εκατ. το 2020.

Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε € 8,24 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2021 έναντι € 7,08 εκατ. το 2020, ενώ το EBITDA έκλεισε σε € 3,3 εκατ. έναντι € 2,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Η αύξηση αυτή αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς του Ομίλου, συνέπεια της σημαντικής συμμετοχής του σε έργα ψηφιοποίησης του δημοσίου που βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης, καθώς και της ταυτόχρονης διατήρησης του κόστους σε σταθερά επίπεδα. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.305 χιλ. το Α’ εξάμηνο του 2021 έναντι € 1.062 χιλ. το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 22,8%. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.063 χιλ. έναντι € 640 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 66%.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, παρουσιάζονται αρνητικές κατά € 20.427 χιλ., χαρακτηριστικό των εξαμήνων της Space Hellas, καθώς παρατηρείται αποπληρωμή σημαντικού κόστους που αφορά σε υπηρεσίες τρίτων στην αρχή εκάστοτε έτους. Η επιπλέον επιβάρυνση των φετινών λειτουργικών ταμειακών ροών προήλθε τόσο από την αύξηση της συμμετοχής στον τζίρο του Ομίλου, σύνθετων έργων δημοσίου μεγαλύτερου χρονικού ορίζοντα υλοποίησης, όσο και από την προσπάθεια του Ομίλου να διατηρήσει τα επίπεδα τιμών αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών σταθερά, μέσα σε ένα περιβάλλον καθυστερήσεων παραδόσεων, αλλά και αυξήσεων του μεταφορικού κόστους παγκοσμίως.

Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, ανήλθαν σε € -12.259 χιλ., συνέπεια της ιδιαίτερα σημαντικής επενδυτικής δραστηριότητας της εταιρείας με εξαγορές νέων εταιρειών και επενδύσεις σε νέους τεχνολογικούς τομείς. Η στρατηγική επένδυση στην SingularLogic πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2021, με το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου να ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2021. Συνεπεία αυτού, τα πλήρη οικονομικά αποτελέσματα της σημαντικής αυτής επένδυσης θα αποτυπωθούν στην ολότητά τους, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2021. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες τόσο για τη λειτουργία, όσο και για τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου, καλύφθηκαν από την αύξηση του δανεισμού (χρηματοδοτικές ροές € 11.779 χιλ.) και από τα ταμειακά διαθέσιμα. Η διατήρηση της απαραίτητης ρευστότητας επιβεβαιώνει την προσβασιμότητα του Ομίλου σε χρηματοδοτικά κεφάλαια, με βασικότερο άξονα την υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου.

Για τη μητρική εταιρεία ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα € 35,2 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2021, έναντι € 31,7 εκατ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 11,1% ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3,03 εκατ. έναντι € 2,4 εκατ. την ίδια περίοδο του 2020. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το Α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 1,55 εκατ. έναντι € 1,24 εκατ. το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 25%, και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων, ανήλθαν σε € 1.399 χιλ. έναντι € 950 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 47,2%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης αναφερόμενος στην πορεία του Ομίλου, δήλωσε: “Οι προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας που ακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την αγορά της πληροφορικής, των ψηφιακών επικοινωνιών και της ασφάλειας, όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος Space Hellas. Η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 έδωσε σημαντική ώθηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό πολλών οργανισμών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού, αλλά και του δημόσιου τομέα και έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στην καθημερινότητα των πολιτών και ειδικά στις συναλλαγές τους με το κράτος και τις επιχειρήσεις.

Με βάση τα έργα που βρίσκονται υπό υλοποίηση, αλλά και τις προσφορές που βρίσκονται σε αξιολόγηση, η διοίκηση του Ομίλου Space Hellas εκτιμά και για το 2021 τη συνέχιση της θετικής και αναπτυξιακής πορείας και εντείνει την προσπάθεια για διεκδίκηση αρκετών από τα έργα που έχουν εξαγγελθεί για τα επόμενα έτη, στους τομείς που δραστηριοποιείται και διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία. Το Α’ εξάμηνο του 2021 αποτελεί σημαντικό σταθμό για την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου Space Hellas στον τομέα του λογισμικού έχοντας σαν κύριο άξονα εξαγορές, αλλά και συμμετοχές σε νέες εταιρείες. Επίσης, δημιουργούνται οι συνθήκες για σημαντικές συνέργειες ώστε η Space Hellas, να διευρύνει το μερίδιο αγοράς του Oμίλου στον χώρο των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και σε σημαντικά έργα του Δημοσίου.”