Space Hellas:Αύξηση των οικονομικών μεγεθών στο εννεάμηνο

29/11/2021, 21:19
Space Hellas:Αύξηση των οικονομικών μεγεθών στο εννεάμηνο

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas την περίοδο από 01.01.2021 έως 30.09.2021 ανήλθε σε 62,4 εκατ. ευρώ, έναντι 47,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Για το Γ’ τρίμηνο 2021 (01.07.2021 – 30.09.2021) ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 26,2 εκατ. ευρώ , έναντι 14,8 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Το ενοποιημένο EBITDA την περίοδο από 01.01.2021 έως 30.09.2021 έκλεισε σε 6,1 εκατ. ευρώ έναντι 3,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020, ενώ για την περίοδο 01.07.2021- 30.09.2021 το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε 2,8 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Αντίστοιχη βελτίωση παρουσίασαν και τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων Χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) την περίοδο από 01.01.2021 έως 30.09.2021, τα οποία ανήλθαν σε 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Για την περίοδο 01.07.2021- 30.09.2021 το ενοποιημένο EBIT ανήλθε σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 0,05 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Κατά το 3ο τρίμηνο της χρήσης του 2021 δεν προέκυψαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή την κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου. Το σημαντικότερο σημείο αναφοράς, ήταν η απόκτηση επιπλέον ποσοστού 10% στην εταιρεία Singular Logic, η οποία κατέστησε την Space Hellas βασικό μέτοχο με ποσοστό 60% και με τη διοίκηση να ασκείται από τη Space Hellas. Το γεγονός αυτό ολοκλήρωσε το επενδυτικό σχέδιο που ακολούθησε την εξαγορά της Singular Logic, που έλαβε χώρα στο 1ο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και έχει ανακοινωθεί και αναλυθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις Εξαμήνου.

Ενέργειες για την ενεργειακή κρίση και την πανδημία – Προοπτικές

Η υγειονομική κρίση συνεχίζεται με σημαντική ένταση, λόγω και της μικρότερης, του αναμενομένου, προόδου στους εμβολιασμούς. Επιπλέον, παρατηρούνται αρρυθμίες στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού σε ενεργειακά προϊόντα και βασικά αγαθά καθώς και έντονη άνοδος των τιμών τους, εξαιτίας καθυστέρησης της προσφοράς σε σχέση με τη ζήτηση αλλά και πιέσεις στις αγορές ενέργειας, που σχετίζονται με την ανάγκη υιοθέτησης μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δημιουργώντας αύξηση του κόστους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Προς το παρόν, οι επιπτώσεις των αυξήσεων είναι εντονότερες στη βιομηχανία και τα νοικοκυριά, όμως όσο οι τιμές παραμένουν υψηλά, τα προβλήματα παραμένουν.

Στον αντίποδα, αναμένεται η τόνωση της οικονομίας μέσα από την εκκίνηση και υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, σε συνδυασμό με τις συνοδευτικές μεταρρυθμίσεις όπου αναμένεται να τονώσουν την οικονομία και να βοηθήσουν στην ανάκαμψή της.

Ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς για την Ελληνική οικονομία, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων υπήρξε ένας εκρηκτικός ρυθμός αύξησης της χρήσης των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, ψυχαγωγίας, ενημέρωσης, αγοράς προϊόντων, διακίνησης εγγράφων, πληρωμών και λοιπών συναλλαγών. Ταυτόχρονα, υπήρξε αυξημένη ζήτηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπηρεσιών cloud και επίσης έγιναν σημαντικές αναβαθμίσεις στις κεντρικές υποδομές κυρίως στους μεγάλους οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Η θέση του Ομίλου ως κορυφαίου System Integrator και Value Added Solutions Provider στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της ασφάλειας, του δίνει την δυνατότητα να ανταποκριθεί και να υλοποιήσει, στο μέτρο του δυνατού, το πλάνο που διαθέτει για την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων του.

Η προσπάθεια του ομίλου να είναι ανταγωνιστικός, είναι συνεχής και βασίζεται κυρίως στην τεχνογνωσία, στις δεξιότητες και στην αφοσίωση των ανθρώπων του, καθώς και στις συνεχείς επενδύσεις που λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης.

Το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας του ομίλου διενεργείται με μεγάλου και μεσαίου μεγέθους πελάτες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με διαφορετική επίπτωση από τον Covid-19, ως προς τη ζήτηση προϊόντων πληροφορικής και εξοπλισμού δικτύων, λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της διαμορφούμενης κατάστασης οι τεχνολογικές ανάγκες για επικοινωνία και διαλειτουργικότητα έχουν αυξηθεί. Ο όμιλος και η εταιρία αξιολογούν εξίσου την ικανότητα να ανταποκριθούν τόσο στην αυξημένη ζήτηση όσο και σε μείωση του lead time για την κάλυψη αυξημένων αναγκών διατήρησης ή/και βελτίωσης υποδομών ανταποκρινόμενοι στη συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες είναι το μοναδικό μέσο λειτουργίας και επικοινωνίας και ως τέτοιες τυγχάνουν προτεραιότητας.

Με βάση τα έργα που βρίσκονται υπό υλοποίηση αλλά και τις προσφορές που βρίσκονται σε αξιολόγηση η διοίκηση του ομίλου Space Hellas αξιολογεί τη συνέχιση της θετικής και αναπτυξιακής πορείας και εντείνει την προσπάθεια για διεκδίκηση αρκετών από τα έργα που έχουν εξαγγελθεί για τα επόμενα έτη στους τομείς που δραστηριοποιείται και διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία.

Ο Όμιλος τηρεί συγκρατημένη στάση σχετικά με τον χρονισμό της εκτέλεσης των έργων που έχει ήδη αναλάβει ή θα αναλάβει, καθώς πέραν των όποιων άλλων απρόβλεπτων παραγόντων, η εξάπλωση του κορονοϊού στην Ελλάδα επηρεάζει την εγχώρια αγορά πληροφορικής, εξαιτίας καθυστερήσεων στην παραλαβή εξοπλισμού από το εξωτερικό.

Οι τυχόν περαιτέρω επιπτώσεις θα εξαρτηθούν, σε μεγάλο βαθμό, από τις ερχόμενες εξελίξεις.

Μέχρι σήμερα, ο Όμιλος παραμένει πλήρως λειτουργικός, σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση υψηλής ρευστότητας και κερδοφορίας, παραμένοντας προσηλωμένος στη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων που διαθέτει, με στόχο την περαιτέρω οργανική του ανάπτυξη και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής του συνέχειας.

Η Διοίκηση υλοποιώντας τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό με απώτερο στόχο την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται από την πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, επενδύει σε εταιρείες με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Με άξονα, την προϊοντική πολυπλεξία οι εξαγορές αυτές προσδίδουν στον Όμιλο μεγαλύτερη προστιθέµενη αξία, που τον διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Όλες αυτές οι κινήσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο που υλοποιεί η Space Hellas με στόχο την ενδυνάμωση του προϊοντικού της μείγματος, τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης και την επέκτασή της σε νέες αγορές.