Παπουτσάνης: Διανομή συμπληρωματικού μερίσματος - Από 3-11 η πληρωμή

25/10/2021, 19:31
Παπουτσάνης: Διανομή συμπληρωματικού μερίσματος - Από 3-11 η πληρωμή

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 01 Οκτωβρίου 2021, το συμπληρωματικό μέρισμα της χρήσης 2020 καθορίστηκε σε 0,02 Ευρώ ανά μετοχή.

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει των άρθρων 61 και 64 του Ν. 4172/2013, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,019 ευρώ ανά μετοχή, όπου αυτό εφαρμόζεται.

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η 27/10/2021.

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων στις 29/10/2021 (Record Date).

Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η 3/11/2021.

Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK.