Όμιλος Ideal: Κατά 69% αυξήθηκε η pro forma κερδοφορία μετά από φόρους στο εννεάμηνο

21/10/2021, 18:11
Όμιλος Ideal: Κατά 69% αυξήθηκε η pro forma κερδοφορία μετά από φόρους στο εννεάμηνο

Σημαντική αύξηση των Pro forma κερδών μετά από φόρους κατά 69% στα 7,2 εκατ. ευρώ, καθώς και αύξηση της Pro forma λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 54% στα 9,9 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο Όμιλος Ideal για το Εννεάμηνο 2021.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας:

Τα βασικά χαρακτηριστικά των Pro forma οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου IDEAL για το Εννεάμηνο 2021 είναι:

Η σημαντική αύξηση των Εσόδων με παράλληλη αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), αύξηση των Κερδών προ Φόρων (ΚΠΦ), αλλά και των Κερδών μετά από Φόρους (ΚΜΦ).

Συνοπτική ανακοίνωση των Pro Forma Αποτελεσμάτων του Ομίλου κατά το Εννεάμηνο 2021

Οι Proforma οικονομικές επιδόσεις του Εννεάμηνου όπως θα διαμορφώνονταν αν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είχε πραγματοποιηθεί στην έναρξη της χρήσης δηλαδή την 01.01.2021 και όχι την 17.06.2021 συντάσσονται για σκοπούς ενημέρωσης και συγκρισιμότητας. Οι επιδόσεις αυτές περιλαμβάνονται πλήρως στο εννεάμηνο του 2020 και του 2021. Συγκρίνοντας λοιπόν σε proforma βάση τα δύο εννεάμηνα του 2020 και του 2021 με τις ίδιες παραδοχές ως προς το διάστημα ενοποίησης, έχουμε τις παρακάτω επιδόσεις:

Τα Έσοδα της περιόδου ανήλθαν σε € 51,9 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 14,8 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (€ 37,1 εκ. την 30.09.2020).

Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε € 8,6 εκατ. έναντι Κερδών προ Φόρων € 5,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε την 30.09.2021 ανήλθαν σε Κέρδος € 7.195 χιλ. (μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μειοψηφίας) έναντι κέρδους € 4.250 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης

Η άτυπη (Pro forma) χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει συνταχθεί αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης προκειμένου να απεικονιστεί η επίδραση της Αύξησης Κεφαλαίου στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρείας.

Η εταιρεία ανακοινώνει την σχετική δήλωση του Προέδρου Δ.Σ. της IDEAL κ. Λάμπρου Παπακωνσταντίνου, , ο οποίος αναφέρει σχετικά: «Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι γιατί την συνέχιση της θετικής πορείας του Ομίλου IDEAL και την σημαντική αύξηση των μεγεθών. Είμαστε αισιόδοξοι για την συνέχεια και εργαζόμαστε όλοι μαζί ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των επόμενων μηνών στην εφοδιαστική αλυσίδα».