Πλαστικά Θράκης: Στις 8 Δεκεμβρίου το προμέρισμα για τη χρήση του 2021

25/11/2021, 19:42
Πλαστικά Θράκης: Στις 8 Δεκεμβρίου το προμέρισμα για τη χρήση του 2021

Στις 8 Δεκεμβρίου θα προχωρήσει στην καταβολή προσωρινού μερίσματος προς τους μετόχους της η Πλαστικά Θράκης, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της, το οποίο αφορά τη χρήση του 2021.

Το ύψος του μερίσματος ανέρχεται στο 0,109858877 του ευρώ το οποίο έχει νόμιμη παρακράτηση φόρου 5%.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος έχει ορισθεί η 1η Δεκεμβρίου και μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας οι μετοχές θα διαπραγματεύονται δίχως το δικαίωμα είσπραξης του δικαιώματος αυτού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

«Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “THRACE PLASTICS CO. S.A.” (εφεξής “Εταιρεία”), σε συνέχεια της από 18.10.2021 ανακοίνωσης της, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 24ης Σεπτεμβρίου 2021 αποφάσισε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2021 συνολικού ποσού 4.750.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,108592646 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), το οποίο ποσό με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 504.163 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής προσωρινού μερίσματος, πρόκειται να ανέλθει σε 0,109858877 Ευρώ ανά μετοχή.

Το ως άνω ποσό του προσωρινού μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019).

Συνεπώς, το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2021 θα ανέλθει σε 0,104365933 Ευρώ ανά μετοχή.

• Συνολικό ποσό διανεμόμενου προσωρινού μερίσματος: 4.750.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό).

• Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2021: Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021.

• Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2021 (record date): Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021.

• Ημερομηνία έναρξης καταβολής (πληρωμής) προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2021: Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021.

Ειδικότερες λεπτομέρειες και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τα ανωτέρω θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες ή/και το περιεχόμενο του παρόντος Ημερολογίου, εφόσον ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στον Κανονισμό.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2021 είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021 (Record Date).

Η πληρωμή (καταβολή) του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2021 θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021, και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής προσωρινού μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”.

Διευκρινίζεται προς τους κ.κ. μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του προσωρινού μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (άρθρο 250 περ. 15 ΑΚ) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι εν προκειμένω μέχρι 31.12.2027) και ότι μετά την ανωτέρω παραγραφή τους τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-98.75.081, e-mail: [email protected]