Ολοκληρώθηκε η εξαγορά warrants της Attica Bank

16/09/2021, 21:34
Ολοκληρώθηκε η εξαγορά warrants της Attica Bank

Ολοκληρώθηκε στις 15-09-2021 η διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων εξαγοράς παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) της Attica Bank, από υφιστάμενους μετόχους ή τρίτους στην αρχική τιμή εξαγοράς, ήτοι 0,1530 ευρώ ανά τίτλο, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα.

Κατά την άνω διαδικασία ασκήθηκαν δικαιώματα εξαγοράς για 527.647 warrants.

Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση της 15-09-2021 αποφάσισε τη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας διά της συνένωσης 60 μετοχών σε μία (reverse split), απόφαση η οποία σε συνδυασμό με το άρθρο 8 της ΠΥΣ, όπως ισχύει, επέφερε και την αυτοδίκαιη απομείωση των άνω warrants κατά την ίδια αναλογία [συνένωση εξήντα (60) τίτλων σε ένα (1)], η δε Τιμή Εξαγοράς εκάστου αναπροσαρμόζεται λόγω της συνενώσεως σε 9,18 ευρώ ανά τίτλο.

O νέος απομειωμένος αριθμός τίτλων, θα μετατραπεί μετά τη λήξη της διαπραγμάτευσής των τίτλων κατά τα κάτωθι, σε ισάριθμο απομειωμένο αριθμό μετοχών.

Για την εισαγωγή των τίτλων στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και για την μετατροπή τους σε μετοχές θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 προκειμένου εν συνεχεία να δημοσιευτεί προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Η Τράπεζα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση για την εισαγωγή των τίτλων προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά καθώς και για το χρονικό διάστημα διαπραγμάτευσής τους.